Fryslân, Friesland

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/FRIANDJO23VE
name
  • Fryslân (fry)
  • Friesland (deu)
type
  • dominion (- 1648)
  • province (1648 -)
external id
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 53.1109°N 5.8183°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 2800
Contact possibilities

If you want to connect with other people interested in Nederland, we suggest to to use our Nederland regional forum..


Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Burgund (1512) duchy
The Netherlands, Netherlands, Нидерланды, Pays-Bas, Países Bajos, Niederlande, Nederland, Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, Batavische Republik, Bataafse Republiek, Koninkrijk Holland, Königreich Holland, Vereinigtes Königreich der Niederlande, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1648 -) republic kingdom country
Burgundischer Reichskreis (1512 - 1648) Reichskreis

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
De Kampen place DEKPENJO23TK
Hallum place HALLUMJO23VH
Hantum place HANTUMJO23XI
Hatsum place HATSUMJO23TE
De Keegen place DEKGENJO33CG
De Keegen place DEKGENJO23XH
Hesens place HESENSJO23UD
Benedenknijpe, De Knipe, Knijpe place DEKIPEJO22XX
De Knolle place DEKLLEJO33DA
De Kolken place DEKKENJO33BI
De Kolken place DEKKENJO23WG
De Kolken place DEKKENJO32BW
Hollum place HOLLUMJO23TK
Laaksum, Laaxum place LAASUMJO22RU
Katlijkerheide field name KATIDEJO32AW
De Leijen place DELJENJO23XG
Indijk place INDIJKJO23UC
Indijk settlement INDIJKJO22TW
Dantumawâld, Dantumawoude place DANUDEJO33AH
Tademastate manor TADATEJO33AH
Boterpol historical region BOTPOLJO22SX
De Marren place DEMRENJO33AH
Heidehuizen, Heidhuizen place HEIZENJO33BB
De Mieden place DEMDENJO33AI
De Mieden place DEMDENJO33BH
De Miumer place DEMMERJO33DC
Jirden place JIRDENJO33BE
Westdongeradeel municipality GEMEELJO33AI
Middenvaart, Middenvoort place MIDARTJO22VU
Lange Warren place LANRENJO23WA
Lange Warren historical region LANRENJO23UA
Spekland place SPEANDJO23VB
Zwartwoude place ZWAUDEJO23VK
IJpecolsga place IJPSGAJO22TW
Kampen place KAMPENJO23RC
Kollum place KOLLUMJO33BG
Koudum place KOUDUMJO22RW
Het Vallaat, Ureterperverlaat place UREAATJO33BC
Lankum place LANKUMJO23SE
Leegte place LEEGTEJO33DG
Fatum, Tatum place FATTUMJO23SD
Lombok place LOMBOKJO32BV
Makkum place MAKKUMJO23UC
Makkum place MAKKUMJO23QB
Marrum place MARRUMJO23VH
Schudding place SCHINGJO22UU
Miedum settlement MIEDUMJO23VF
Miedum place MIEDUMJO23SE
De Plasse place DEPSSEJO33AA
Mollum place MOLLUMJO23UB
Moskou place MOSKOUJO32AW
De Putten place DEPTENJO33AE
Elfbergen place ELFGENJO22SU
Grote Wiske place GROSKEJO22RW
Noorderkampen place NOOPENJO33DA
Dijkhuizen place DIJZENJO33CF
Oldelemmer, Oldelamer settlement OLDMERJO22XU
Wonseradeel municipality GEMEELJO23RC
Ruigelollum, Lollum settlement RUILUMJO23SD
Wijlaardburen, Wilaarderburen, Wilaard place WILARDJO23VE
Stienseroudland place STIANDJO23VG
Breedschar place BREHARJO22VU
Sleat, Sloten, Sloten (Frl) municipality object_223520 (- 1983-12-31)
Grootschar place GROHARJO23WA
Grootslegt place GROEGTJO23UK
Roordahuizum, Reduzum place ROOZUMJO23VC
De Schans place DESANSJO33DG
Haskerdijken, Haskerdiken place HASKENJO23WA
Longerhouw, Longerhou settlement LONOUWJO23RB
Dongwier, Domwier place DOMIERJO23WD
Atzeburen, Atsebuorren place ATZRENJO23SA
Vischbuurt, Visbuurt, Fiskbuorren place VISURTJO23XJ
Starum, Stavoren, Staveren place STARENJO22QV
Starum, Stavoren, Staveren municipality STARENJO22QU
Petersburg place PETURGJO33CA
Ginnum, Genum place GENNUMJO23WH
Terwisscha, Terwisga place TERSGAJO32DW
Harlingen, Harns municipality GEMGENJO23RE
Richel historical region RICHELJO23NH
Westermieden place WESDENJO23TK
Ketlik, Katlijk place KATIJKJO32AW
Teerd, Teard place TEEERDJO33BI
Oldeboorn, Aldeboarn place OLDORNJO23WB
Fonejagt, Fonejacht, Fondacht place FONCHTJO23XE
Sondel settlement SONDELJO22TU
Sopsum place SOPSUMJO23SE
Naarderburen place NAARENJO23WD
Stiens place STIENSJO23VG
Strand place STRANDJO23QC
Maemert place MAEERTJO23TD
Brugwarren place BRURENJO33AA
De Warren place DEWRENJO23XE
Bullemolen building BULLENJO23WF
Bennemastate manor BENATEJO23XF
De Weeren place DEWRENJO23RB
De Wirden place DEWDENJO33BH
De Wispel place DEWPELJO33AA
Tjaard place TJAARDJO23VD
Idaard, Idaerd place IDAARDJO23VC
De Wouden place DEWDENJO33AA
Tronde place TRONDEJO32CX
Zuidakkers place ZUIERSJO23VK
Nij Altoenae place NIJNAEJO23TH
Luxterhoek, Luksterhoek place LUKOEKJO23XA
De Kikkert place DEKERTJO22UU
De Trieme, Triemen, Trimen place TRIMENJO33BG
Franekeradeel municipality GEMEELJO23SE
Noordbergum, Noardburgum place NOOGUMJO33AF
Janum, Jannum place JANNUMJO23WH
Voorrijp place VOOIJPJO23RE
Hichtum settlement HICTUMJO23SB
Jonkershuizen place JONZENJO23SA
Hieslum settlement HIELUMJO23RA
Vijversburg, De Vijversberg manor VIJURGJO23WF
Frisian Islands, Friesische Inseln, Friese Eilanden historical region FRIELNJO33IN
Wolsum settlement WOLSUMJO23SA
't Schoor, Het Schoor, Schoor, Skoar place TSCOORJO23XJ
Zurich, Surch, Surig settlement SURRIGJO23QC
Wijckelereebuurt place WIJURTJO22TV
Witte Akkers place WITERSJO22SU
Tibma, Tibben, De Tibben place TIBBMAJO33BH
Zuidergrie place ZUIRIEJO23UK
Exmorrazijl, Eksmoardersyl, Eksmoarresyl place EXMIJLJO23RB
Zijlstrastate manor ZIJATEJO23RB
Vensterburen place VENRENJO23VF
Gaastmeer, De Gaastmar place GAAEERJO22SX
Workumerveld place WORELDJO22RX
Súdwest-Fryslân municipality object_1293693
Roptazijl, Roptasyl place ROPIJLJO23RF
Grut Midhuzen, Groot Medhuizen place GROZENJO33AI
Dijkshoek place DIJOEKJO23SG
Hemrikerverlaat, Himrikerferlaat place HEMAATJO33BA
Het Zwartveen, Zwartveen place ZWAEENJO33AD
Miedend place MIEENDJO33AH
Kletterbuorren, Kletterbuurt place KLEURTJO23WI
Landerum place LANRUMJO23PJ
Warkum, Workum place WORKUMJO22RX
Warkum, Workum county GEMKUMJO22RX
Langwerd place LANERDJO23TD
Hoorn, De Hoorn, Den Hoorn place DENORNJO23QJ
Reitsum settlement REISUMJO23WH
Wammert place WAMERTJO23UD
Penjum, Pingjum place PINJUMJO23RC
Tilburen, Tilbuorren place TILRENJO33AH
Oedmastate manor OEDATEJO23RD
De Friese Meren municipality object_1293703
Garyp, Garijp place GARIJPJO23XE
Weststellingwerf, Weststellingwarf municipality GEMERFJO32AV
Flânsum, Flansum place FLASUMJO23VB
Nije Brongergea, Bovenknijpe, De Knype, De Knipe, De Knijpe, Knijpe, Nieuw Brongerga place BOVJPEJO22XX
Eernewoude, Earnewâld place EERUDEJO23XD
Janssenstichting place JANINGJO33DB
Kippenburg manor KIPURGJO22SU
Rietveld place RIEELDJO23XG
Willemstad place WILTADJO32EX
Munnekebaayum, Munnekebajum, Munnikenbajum place MUNJUMJO23TD
Rauwerderhem municipality GEMHEMJO23VB
Blije, Blija settlement BLIIJAJO23WI
Woudsenderschar place WOUHARJO22TW
De Anjen place DEAJENJO33BH
Kwaaijen place KWAJENJO23VH
De Drait place DEDAITJO33AC
De Flait place DEFAITJO22RV
De Geeuw place DEGEUWJO22SX
De Grits place DEGITSJO23SC
Vijfhuis, Fijfhûs place VIJUISJO23SA
Sorremorre, Sormorre, Sorramorre, Sorremorra place SORRRAJO23WB
De Hondt building DEHNDTJO33AJ
De Hoorn place DEHORNJO32BW
Brongergea, Brongerga place BRORGAJO22XW
Sitemasate, Sitemastate manor object_223658
Parrega, Parregea settlement PAREGAJO23RA
Oude Huizenlid field name OUDLIDJO23LG
Munnekezijl, Munnikenzijl place MUNIJLJO33DH
Nijehaskeruitgangen place NIJGENJO22WX
Hildenberg place HILERGJO32EW
Modderberg place MODERGJO33BG
Burgwerd, Burchwert settlement BURERDJO23SB
Riperkerk, Rijperkerk, Ryptsjerk place RIJERKJO23XF
Boschberg field name BOSERGJO32EW
Scharsterland municipality object_1294498
Kuikhorne, Kûkherne place KUIRNEJO33AG
Giekerkerhoek place GIEOEKJO23WF
Oudmirderveld place OUDELDJO22UU
Ald Terp, Oude Terp place OUDERPJO33BH
Oppenhuizen, Toppenhuzen place OPPZENJO23UA
Moskou, Moscou place MOSCOUJO33CA
Ballumermieden place BALDENJO23UK
De Band place DEBANDJO22SX
De Bijl place DEBIJLJO22UV
De Bird place DEBIRDJO23WC
De Bult place DEBULTJO32DW
De Bult place DEBULTJO33DB
De Domp place DEDOMPJO23UA
De Horn place DEHORNJO33DA
Tusken-Lytsen place TUSSENJO23XG
De Kolk place DEKOLKJO33CH
De Pine place DEPINEJO22SX
De Poel place DEPOELJO33DA
De Rist building DERISTJO22RX
Tergrêft, Tergracht place TERCHTJO23WG
Grouw, Grou place GROOUWJO23VC
Reidswâl, Reidswal place REIWALJO33AI
Koehool, Koehoal place KOEOOLJO23SG
Methuizen, Medhuizen place MEDZENJO32DX
Lippenhuisterheide field name LIPIDEJO33AA
Galgenberg place GALERGJO33DA
Over de Wiel place OVEIELJO23XF
't Wytfean, Witveen, Witteveen, Wytfean place WITEENJO33BE
De Nieuwe Vaart place DENARTJO32EW
Wildveen place WILEENJO23XG
Jachtveld, Het Jachtveld place JACELDJO33BE
Nijlân, Nijland settlement NIJANDJO23SB
Oerterp, Ureterp place UREERPJO33CC
Galamadammen place GALMENJO22RV
De Blijnse place DEBNSEJO23RE
De Klinse, De Klinze manor DEKNSEJO23WG
Tachtigbunder place TACDERJO32EX
De Blokken place DEBKENJO23RD
Rauwerd, Raerd place RAUERDJO23VC
Buttinga place BUTNGAJO32DX
Eestrum, Jistrum place EESRUMJO33AF
Wyns, Wijns place WIJJNSJO23VG
Hornsteruitgangen place HORGENJO22WX
Dokkumernieuwezijlen place DOKLENJO33BH
Baardburen place BAARENJO23VD
Wilbrandastate manor WILATEJO23SB
Suawoudsterveld place SUAELDJO23WE
Rietschar place RIEHARJO22UX
Jousterp place JOUERPJO23RA
Jouswerd place JOUERDJO23SA
Harstastate manor HARATEJO23WH
Osingastate, Ozinga manor OSIATEJO23RB
Smallebrugge, Smelbrêge, Smallebragge place object_223440
Blesdike, Blesdijke, Blesdijk settlement BLEJKEJO32AT
Hinkehoek place HINOEKJO33AE
Het Nieuw Bildt place HETLDTJO23TH
Jirnsum, Irnsum place IRNSUMJO23VB
Dyksterbuorren, Dijksterburen place DIJRENJO23RD
Stoekveld place STOELDJO23XD
Bovenburen place BOVRENJO22RW
Laad en Zaad place LAAAADJO23SB
Wartena, Warten place WARENAJO23WD
Suorein, Zuiderend place ZUIENDJO23VB
Jutrijp, Jutryp settlement JUTIJPJO23TA
Skearnegoutum, Scharnegoutum place SCHTUMJO23UB
Zwagerbosch, Sweagerbosk settlement ZWASCHJO33AF
De Zwemmer place DEZMERJO33AH
Kortezwaag place KORAAGJO32AX
Tjeppenboer place TJEOERJO23TE
Iezumasyl, Ezumazijl place EZUIJLJO33BI
Schuilenburg, Skûlenboarch place SCHURGJO33AE
De Marschen, Marschen place DEMHENJO33CB
Kootstermolen place KOOLENJO33AF
Wijgeest, De Wigeast, Wygeast place WIJESTJO33BG
Witharst place WITRSTJO33BC
Hillamastate, Hillemastate manor HILATEJO23XE
Lichtaard settlement LICARDJO23XH
Grootwijngaarden place GRODENJO22XX
Sparjebert, Sparjebird place SPAIRDJO33CA
Westermeerderuitgangen place WESGENJO22VX
Cornjumeroudland place CORANDJO23VF
Kortwoude, Koartwâld place KORUDEJO33CE
Oudkerksteroudland place OUDANDJO23WG
Bonkwerd, Bonkwert place BONERDJO23TD
Trijeboerehuzen, Drieboerehuizen place DRIZENJO23XJ
Jubbega Derde Sluis place JUBUISJO33BA
Meskenwiersterveld place MESELDJO23VB
Kamperzand place KAMANDJO23RK
Twellingea, Uitwellingerga settlement UITRGAJO23UA
Otterweg place OTTWEGJO22VU
De Greiden place DEGDENJO22XW
Hoek Makkinga place HOENGAJO32CX
Jubbegaaster-compagnie, Jubbegastercompagnie place JUBNIEJO32BX
Schettens, Skettens settlement SCHENSJO23RB
Engelsmanplaat, Engelschmanplaat historical region ENGAATJO33AK
Oude Miede place OUDEDEJO23WE
Herminahoeve Farm HEREVEJO32BV
Lytse Griene, Kleine Griene historical region LYTENEJO23VA
Westernijkerk, Westernijtjerk, Westernijtsjerk place WESERKJO23VH
Sippenvennen place object_223664
Wymbritseradeel, Wijmbritseradeel county GEMEELJO23SA
Blesdijkerveld place BLEELDJO32AT
Oude Bildtdijk place OUDIJKJO23UH
Dedgum, Dedzjum, Dedgom settlement DEDGOMJO23RA
Wijnjeterpstreek place WIJEEKJO33CB
Buitengreven place BUIVENJO23WA
Beyumerstate manor BEYATEJO23SD
Snits, Sneek municipality GEMEEKJO23TA
Bitgum, Beetgum place BEEGUMJO23UF
Bilebroek place BILOEKJO23XG
Haersmastate manor HAEATEJO33BG
Schraard, Skraard settlement SCHARDJO23RB
Nijhuzum, Nijhuizum place NIJXUMJO22RX
Selmien place SELIENJO33BC
Westeregen place WESGENJO33BH
Kapershoek place KAPOEKJO23UG
Nieuwe Kruispolle historical region NIELLEJO22SW
Tjerkwerd, Tsjerkwert settlement TJEERDJO23SB
Jardinga place JARNGAJO33DA
Tochmaland place TOCANDJO33BG
Kleinhorn place KLEORNJO33CG
Eaststellingwerf, Ooststellingwerf municipality GEMERFJO33DA
Wergea, Warga place WARRGAJO23VD
Prinsenhof, Princenhof place PRIHOFJO23XC
Het Bild place HETILDJO33AD
Fûns, Fons place FONONSJO23UD
Broek-Noord place BROORDJO22VX
Abbingastate manor ABBATEJO23UC
Boekhorst place BOERSTJO32DX
Het Wildland place HETANDJO22SV
Sprong, Wieuwens place SPRONGJO23TD
Rode Dorp place RODORPJO32BV
Westrastate manor WESATEJO23RD
Het Vliet place HETIETJO23RC
Ureterp aan de Vaart, Oerterp oan de Feart place UREARTJO33CC
Ritsumaburen, Ritsumazijl, Ritsamuzijl, Ritsumasyl place RITRENJO23UE
Epemastate manor EPEATEJO23TA
Haniastate manor HANATEJO23RC
Midslân, Midsland place MIDANDJO23PJ
Korte Jerden place KORDENJO22TV
Warniahuizen place WARZENJO23XB
Bartleheim, Bartlehiem place BARIEMJO23VG
Remswerd place REMERDJO23SB
Bumastate manor BUMATEJO23UC
Britsumeroudland place BRIANDJO23VG
Landrumerheide, Landerumerheide field name LANIDEJO23PJ
Poppenwier, Poppingawier place POPIERJO23VB
Oenkerk, Oentsjerk place OENERKJO23WG
Nieuwebrug, Nijebrêge place NIERUGJO23WA
Ophuis, Ophûs place OPHUISJO33CE
Talstrazathe manor TALTHEJO23UC
Westergeest, Westergeast place WESESTJO33AH
Dykshoarne, Dijkshorne place DIJRNEJO33BI
Rijperwouden place RIJDENJO33AA
Ljouwert, Leeuwarden municipality GEMDENJO23VE
Tjum, Tsjom, Tzum settlement TZUZUMJO23SD
Allengastate manor ALLATEJO23RC
Hoogveld place HOOELDJO23RA
Wânswert, Wanswerd place WANERDJO23WH
Nylan, Nylân place NYLLANJO23VE
Doanjewerstal, Doniawerstal municipality GEMTALJO22UX
IJlst, Drylts place IJLLSTJO23TA
IJlst, Drylts municipality GEMLSTJO23TA
Tjeintgum, Tsjeintgum place TJEGUMJO23UD
Boereveen place BOEEENJO32EW
Hardegarijp, Hurdegaryp place HARIJPJO23XF
Feanwâldsterwâl, Veenwoudsterwal place VEEWALJO23XF
Barradeel municipality GEMEELJO23SF
Skrins, Schrins place SCHINSJO23TC
Tronderhaar place TROAARJO32DW
Kloosterburen place KLORENJO23XD
Vlieland, Flylân municipality GEMANDJO23LG
Vlieland, Flylân historical region FLYYLNJO23LG
Westeinde place WESNDEJO23VE
Marlestate manor MARATEJO22UV
Keimpetille, Kingmatille place KEILLEJO23TE
Groot Wieren place GRORENJO23VB
Schillaard, Skillaerd place SCHARDJO23UC
Hindeloopen, Hylpen place HINPENJO22QW
Hindeloopen, Hylpen municipality GEMPENJO22QW
Horsland place HORANDJO23UF
Oudewegstervaart place OUDARTJO23XA
Nieuwe Vaart place NIEARTJO32AX
Het Vogelland place HETANDJO33AH
De Kaashoeve Farm DEKEVEJO32BW
Bureweide place BURIDEJO23TG
Het Volland place HETANDJO22UX
Oostermeer, Eastermar place OOSEERJO33AE
Midsland aan Zee, Midslân oan See place MIDZEEJO23PJ
Nieuwe Biltzijl, Nieuwe Bildtzijl, Nije-Syl, Nieuwebildtzijl place NIEIJLJO23UH
Monniketille place MONLLEJO33BF
Bornwirdhuizen, Boarnwerthuzen place BORZENJO23XH
Vinkenhoeve Farm VINEVEJO32BV
Hemert, Himert, Hiemert place HEMERTJO23SC
Abbegaasterketting, Abbegeasterkeatting place ABBINGJO23SA
De Meenthe manor DEMTHEJO22XW
Rijsberkampen place RIJPENJO32CW
Ferwerd, Ferwert place FERERDJO23VH
Koufurderrige settlement KOUIGEJO22TW
Nieuwstad, Bergumer-Nieuwstadt place NIETADJO33AG
Korte Warren place KORRENJO23WA
Gaastmaburen place GAARENJO23XE
Oost-Vlieland, East Flylân place EASYLNJO23MG
Tietjerk, Tytsjerk place TIEERKJO23XE
Aylvastate manor AYLATEJO23RC
Vallei van het Veen place VALEENJO23MG
Bueren, Buren settlement BURRENJO23VK
Wester Nieuw-Kruisland place WESANDJO33CH
Nijega, Ousternijega, Ousternijegea, Ouwster-Nijega, Ooster-Nijega settlement OUWEGAJO22VW
Ousterhaule, Oosterhaule, Ouwsterhaule settlement OOSULEJO22VW
De Holle Poarte, Holle Poarte place DEHRTEJO23QB
Sotterum, Sottrum place SOTRUMJO23RB
Hantumerhoek, Hantumerhoeke place HANOEKJO23XI
Steenharst place STERSTJO33CG
Annebuorren, Anneburen place ANNRENJO23TB
Langehoekspolle historical region LANLLEJO22SW
Kleine Schar place KLEHARJO23WA
Wedzeburen place WEDRENJO33BF
Kleine Wiske place KLESKEJO22RW
Jet place JETJETJO23UC
Kie place KIEKIEJO23SE
Nes place NESNESJO23VK
Nes place NESNESJO33AJ
Nes place NESNESJO23WB
War place WARWARJO23SE
Wie place WIEWIEJO33AJ
Arum settlement ARURUMJO23RD
Boer settlement BOEOERJO23SF
Ewer place EWEWERJO33EH
Pean place PEAEANJO23WB
Wier settlement WIEIERJO23TG
Grote Brandingastate manor GROATEJO23VD
Westhim, Westhem settlement WESHEMJO23SA
Idzerdabuorren, Idserdaburen place IDSRENJO23RA
Oostergrie place OOSRIEJO23UK
Abbegea, Abbega settlement ABBEGAJO23SA
Terwispel place TERPELJO33AA
Mantgumernieuwland place MANANDJO23VC
Bandsloot place BANOOTJO22VU
Bakkeveen, Bakkefean settlement BAKEENJO33DB
Engwier place ENGIERJO23RB
Groenplak field name GROLAKJO23OJ
Greonterp settlement GREERPJO23SA
Arkum place ARKKUMJO23SA
Hornsterburen place HORRENJO23VC
Gaast settlement GAAASTJO23RA
Haule place HAUULEJO33DA
Hayum place HAYYUMJO23RC
Hommerts, De Hommerts settlement HOMRTSJO22TX
Malen place MALLENJO33AD
Wildemarkt place WILRKTJO22SU
Buitenmeer place BUIEERJO22UW
Ooste place OOSSTEJO22RW
Piaam settlement PIAAAMJO23QA
Polle place POLLLEJO22WW
Ropta place ROPPTAJO33AI
Spijk place SPIIJKJO23TC
Stiem place STIIEMJO33BI
Tinga place TINNGAJO23TA
Warns settlement WARRNSJO22RU
Weper place WEPPERJO33DA
Weste place WESSTEJO22RW
Ytsum place YTSSUMJO23SA
IJzermieden place IJZDENJO33CF
Paulinahoeve Farm PAUEVEJO33CB
Fiifhuzen, Vijfhuizen place VIJZENJO23VH
Koudenburg, Koundenburg place KOUURGJO33DA
Aldtsjerk, Oudkerk place OUDERKJO23WG
Appelschasche Maden place APPDENJO32DX
Roosduinen field name ROONENJO23UK
Idsega, Idzegea, Idzega settlement IDSEGAJO22SX
Sandfirden, Sandfird, Sânfirde, Sânfurd settlement SANDENJO22SX
Hemrikkerscharren place HEMRENJO33BB
Sondelergaast place SONASTJO22SU
Hemelumer Oldephaert Noordwolde, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Hemelumer Oldeferd municipality HEMLDEJO22SW
Groote Zoutpotten, Groote Zoutpollen place GROLENJO23TA
t Schor, t Schar place TSCHARJO33BB
Op de Fennen place OPDNENJO23UD
Voorwerkerveld place VOOELDJO33DC
Baarderbuorren, Baardbuorren, Baarderburen place BAARENJO23RD
Molenend, Mûnein, Moleneind place MOLINDJO23XG
Ferwoude, Ferwâlde settlement FERUDEJO23RA
Noardeast-Fryslân municipality object_1293716
Riniastate manor RINATEJO22SU
Kleine Geest, De Lytse Geast, Lytse Geast, Kleinegeest place KLEESTJO23WE
Fochtelooërveen, Fochtelose Veen field name FOCEENJO33EA
Hollumermieden place HOLDENJO23TK
Hallumerhoeke, Hallumerhoek place HALOEKJO23VH
Eemswoude, Ymswâlde place EEMUDEJO23SB
Oosterboeren place OOSRENJO33CG
Marschen place MARHENJO33AA
Tirns, Turns settlement TIRRNSJO23TB
Dekemastate manor DEKATEJO23VF
Hoite Brekken place HOIKENJO22UV
Wijnjeterpverlaat, Weinterpferlaat place WIJAATJO33CA
Tritzum, Tritsum place TRIZUMJO23SD
Martenastate manor MARATEJO23VG
Sijthuizen, Sythuizen, Sythuzen place SYTZENJO23WA
Himmelum, Hemelum place HEMLUMJO22RV
Veenkolonie Ouderhorner Compagnie, Oudehornstercompagnie place VEENIEJO32BX
Studentenplak place STULAKJO23PJ
Kollumerland c.a., Kollumerland, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Kollumerland en Nieuw-Kruisland municipality GEMANDJO33DH
Wûns, Wons place WONONSJO23RB
Kooten, Koten, De Kooten place KOTTENJO33AF
Harinxmastate manor HARATEJO33AB
Gietersebrug place GIERUGJO22VU
Betterwurd, Betterwird place BETIRDJO23XH
Warstiens settlement WARENSJO23WE
Boarnwert, Bornwird, Bornwerd settlement BORERDJO23XH
t Vuurland place TVUANDJO23WA
Marrumermieden place MARDENJO23VH
Sint Anne, Sint Annaparochie, Annaparochie place object_223849
Werdastate manor WERATEJO23SC
Klein Wieren place KLERENJO23VB
Lutsjelollum, Lutjelollum place LUTLUMJO23SE
Haskermaden place HASDENJO22WX
Kollumersweach, Kollumerland, Kollumerzwaag settlement KOLAAGJO33AG
Birdaard, Burdaard place BIRARDJO23WH
Ossekop place OSSKOPJO33AC
Doaium, Doijum place DOIJUMJO23SE
Leijepolle, Leyepolle historical region LEYLLEJO22SW
Uilesprong, De Ulesprong place UILONGJO23XB
Kollumerpomp place KOLOMPJO33CH
Zandvoorderhoek place ZANOEKJO22TU
Bernsterburen place BERRENJO23UC
Heidenschap, Het Heidenschap place HEIHAPJO22SW
Aekinga place AEKNGAJO32DW
Kerkeburen place KERRENJO23VB
Grauwe Kat place GRAKATJO23RC
Breezanddijk, Breesândyk place BREIJKJO23OA
Ferwerderadeel municipality GEMEELJO23VH
Tolhekbuurt place TOLURTJO33AB
Sumar, Suameer place SUAEERJO33AE
Folsgare, Folsgara, Folsgeare settlement FOLAREJO23TA
Vierhuizen place VIEZENJO23RB
Poppenhuizen place POPZENJO23XB
Heerenveen, It Hearrenfean municipality GEMEENJO22XW
Koarnwert, Kornwerd, Cornwerd settlement CORERDJO23QB
Kooisloot place KOOOOTJO22VT
Kooiwaard place KOOARDJO23QA
Oosterburen, Schiermonnikoog place SCHOOGJO33CL
Hooge Zuidwal place HOOWALJO33DH
Jislum, Jeslum settlement JESLUMJO23WH
De Middelgaast place DEMASTJO33AB
Exmorra, Eksmorra settlement EKSRRAJO23RB
Zwagerveen place ZWAEENJO33AG
Hanenburch place HANRCHJO33BG
Oranjestein manor ORAEINJO22XW
Staniastate manor STAATEJO23WG
Aldwâld, Oudwoude place OUDUDEJO33BG
De Woudfennen place DEWNENJO22VX
Geestmerveld place GEEELDJO23XG
Binnengreven place BINVENJO23WA
Teyebuorren, Teijeburen place TEIRENJO23XJ
Zuidermieden place ZUIDENJO23VH
Molkwar, Molkwar, Molkwerum settlement MOLRUMJO22QV
Skuzum, Idsegahuizen, Idsegahuizum settlement IDSZUMJO23RB
Kimswerd, Kimswert settlement KIMERDJO23RD
Quatrebras place QUARASJO23XF
Skiermûntseach, Schiermonnikoog municipality GEMOOGJO33DM
Skiermûntseach, Schiermonnikoog historical region object_224852
Feitmastate manor FEIATEJO23VI
Schatzenburg, Shatsenburg manor SHAURGJO23TE
Sint Jabik, Sint Jacobiparochie place object_223794
Kiekenberg field name KIEERGJO32BW
Het Voorwerk, Voorwerk place VOOERKJO33DC
Hemrik, De Himrik place HEMRIKJO33BA
Almenum place ALMNUMJO23RE
Wolsumerketting place WOLINGJO23SA
Stekelhaar place STEAARJO33DB
Doniaburen place DONRENJO23RA
Scharneburen place SCHRENJO23RA
Doniastate manor DONATEJO23TD
Doniastate manor DONATEJO23SB
Doniastate manor DONATEJO22VW
Tichelwerk, Tichelwurk, Het Tigchelwerk place TICERKJO23VG
De Skâns, Oostmahorn place OOSORNJO33CJ
Terzool, Tersoal place TEROOLJO23UB
Holle Brekken place HOLKENJO22TV
It Amelân, Ameland historical region AMEANDJO23VK
It Amelân, Ameland municipality GEMANDJO23VK
Vallei van Malgum place VALGUMJO23LG
Oosterbildt place OOSLDTJO23UA
Oosterboorn place OOSORNJO23XB
Oosterboorn place object_226233
Stanialand place STAANDJO33CG
Oosterkwelder place OOSDERJO33CL
Gouden Bodem place GOUDEMJO22TW
Stadsfenne place STANNEJO23UA
Het Bilt, t Bildt, Het Bildt municipality TBILDTJO23UG
Pasveer place PASEERJO23TB
Midsbuorren, Midsburen place MIDRENJO23WD
Makkingea, Makkinga place MAKNGAJO32CX
Meenschar place MEEHARJO23WE
Suwâld, Suawoude place SUAUDEJO23XE
Oenemastate manor OENATEJO23VD
Oenemastate manor OENATEJO23XA
West aan Zee, West oan See place WESSEEJO23PJ
Baarderadeel municipality object_233477
Veneburen place VENRENJO32DX
Venekoten place VENTENJO32DX
Delleburen field name DELRENJO32BX
Kijfmad place KIJMADJO32DX
Houw, Het Houw, t Houw place HOUOUWJO23QB
Rewerdstate manor REWATEJO23SD
Hemmemabuurt place HEMURTJO23TG
Engwerd, Ingwert place ENGERDJO23VB
Tjalhuizum, Tsjalhuzum place TJAZUMJO23TB
De Hee, Hee place HEEHEEJO23PJ
Polderhoeve Farm POLEVEJO22XV
Gytsjerk, Giekerk place GIEERKJO23WF
Westermar, Westermeer place WESEERJO22VX
De Broek, Broek place BROOEKJO22VX
Heechterp place HEEERPJO23VE
Littenseradeel municipality object_335715 (1984-01-01 -)
t Heechhout place THEOUTJO23TE
Anjum, Eanjum settlement ANJJUMJO33BI
Het Oud Bildt place HETLDTJO23TG
Lekkerterp place LEKERPJO23WA
Idaarderadeel municipality GEMEELJO23VB
Nijezijl, Nijesyl place NIJIJLJO23TA
Gaasterland, Gaasterlân municipality GEMANDJO22SU
Van Helomahoeve Farm VANEVEJO33DA
Froskepolle historical region FROLLEJO23VE
Siegerswoude, Sigerswoude, Sigerswâld, Siegerswolde place SIGUDEJO23XD
Akkrum, Ankrum settlement AKKRUMJO23VB
Hartwerd, Hartwert settlement HARERDJO23SB
Hekkemieden place HEKDENJO23VD
Woudsend, Wâldsein place WOUENDJO22TW
Noordpolder place NOODERJO33CF
Abbewier, Jewier place ABBIERJO33BJ
Bisschop place BISHOPJO33DB
Opsterlân, Opsterland municipality GEMANDJO33AB
Rakkenpolle historical region RAKLLEJO22TX
Boniastate manor BONATEJO23RA
Boniastate manor BONATEJO23SA
Lijtshuizen, Lytshuzen place LYTZENJO22TX
Heidenschap place object_230160
Burgum, Bergum place BERGUMJO33AE
Ooster Nieuw-Kruisland place OOSANDJO33CH
Iniaheide place INIIDEJO33AD
Kromwal place KROWALJO23UC
Diaconieen field name DIAEENJO32CX
Wanswerd aan de Streek place WANEEKJO23WG
De Hem, Hem place DEHHEMJO23VE
Frisburen place FRIRENJO22SV
De Rijp, De Ryp place DERIJPJO23SA
Overburen place OVERENJO32AU
Uitland place UITANDJO33CG
Nes, De Nes place NESNESJO23RC
Feankleaster, Veenklooster settlement VEETERJO33BG
Kiestersyl, Kiesterzijl place KIEIJLJO23SE
Kettingwier, Keatlingwier place KETIERJO33AH
Weidumernieuwland place WEIANDJO23VD
Zandbulten, Sânbulten place ZANTENJO33AG
De Wiken, De Wieken place DEWKENJO33BC
Koningsbuurt place KONURTJO23RE
Blauwhuis, Blauhûs settlement BLAUISJO23SA
De Lytse Gaastmar, Kleine Gaastmeer place KLEEERJO22SX
Baburen place BABRENJO23SB
Vaardeburen, Farebuorren, Vareburen place VARRENJO23WI
Westerschar place WESHARJO22UW
Boatebuorren, Boteburen place BOTRENJO23WI
Kooihuizen place KOOZENJO23RA
De Scholden place DESDENJO32DX
De Stikels place DESELSJO22UW
Klidze, Kliese, Kliesse, Klidse place KLIDSEJO33AA
Zandlaan place ZANAANJO23TB
Veenoord, Oostellingwerf place OOSERFJO32DX
Hardegarijpsterwarren place HARRENJO23XE
Scheltingastate manor SCHATEJO23SC
Boarnsterhim municipality object_1294488
Rug van het Veen field name RUGEENJO23MG
Hegebeintum, Hogebeintum, Hoogebeintum place HOGTUMJO23WH
Rookoepolle, Roekoepôlle historical region ROOLLEJO23UA
Klein Medhuizen, Lyts Midhuzen place KLEZENJO33AH
Skarl, Scharl place SCHARLJO22QU
Moenslanden place MOEDENJO23WE
Lippenwoude place LIPUDEJO22TX
Oud Appelsga, Oud-Appelscha, Appelsga, Ald-Appelskea settlement APPSGAJO32DW
Bouwekleaster, Buweklooster place BUWTERJO33BE
Brandeburen place BRARENJO22SW
Zuidhorn, Súdhorn place ZUIORNJO32CW
De Stroomkant place DESANTJO32AU
Bovenveld place BOVELDJO33BB
De Meente, De Meenthe place DEMTHEJO32BV
Opperburen place OPPRENJO33AD
Nieuw Buren place NIERENJO22RV
Osingahuizen, Osingahuzen, Ozingahuizen place OZIZENJO22TX
Harkezijl place HARIJLJO23RC
Lemsterland, Lemsterlân municipality GEMANDJO22VT
Oosterend place OOSENDJO33AA
Nieuwe Hickaerd place NIEERDJO23WH
Nieuw Weper place NIEPERJO33EA
Haskerland municipality GEMANDJO23VA
Haskerveld place HASELDJO23VA
West Frisian Islands, West Friese Eilanden, Waddeneilanden historical region WESDENJO23PI
Wester-Bakkeveen place WESEENJO33DB
Pikesyl, Piekezijl place PIEIJLJO23SA
Lage Buitenlanden place LAGDENJO23VE
Birstum place BIRTUMJO23WB
Bilgaard, Bilgaerd place BILARDJO23VF
Tietjerksteradeel, Tytsjerksteradiel municipality GEMEELJO23XD
Bittens place BITENSJO23RB
Alferveld, Alpherveld place ALFELDJO33BB
Meilahuizen, Meilahuzen place MEIZENJO23TC
Hoornsterzwaagcompagnie, Hoornsterzwaagster Compagnie place HOONIEJO33CA
Koarnwertersân, Kornwerderzand Sluizen, Kornwerderzand place KORANDJO23PB
Terschelling, Skylge municipality GEMINGJO23QJ
Terschelling, Skylge historical region TERINGJO23PJ
Menaldumadeel municipality GEMEELJO23UE
Het Eiland historical region HETANDJO23WB
Wonneburen place WONRENJO23RA
Sjungadyk, Sjungadijk place object_223649
Terwispelergrootschar field name TERHARJO33AA
Hoog-Duurswoude place HOOUDEJO32DX
Lange Maden place LANDENJO33DA
Oostereind, Oosterend, Aasterein place OOSENDJO23QJ
Pietersburen, Pieterburen place PIERENJO33CC
't Oude Kerkhof place TOUHOFJO22SW
Hornsterzwaag, Hoarnstersweach, Hoornsterzwaag place HOOAAGJO33CA
Haulerpoel place HAUOELJO33DB
Deddingabuurt place DEDURTJO32CW
Laag-Duurswoude place LAAUDEJO32DX
Jansenstichting, Janssenstichting place JANINGJO33AB
Smallingerland, Smellingerlân municipality object_223434
Midsland Noord, Midslân Noard place MIDORDJO23PJ
Abbeweer, Abbingawier, Abbengawier place ABBIERJO23VB
Rijtseterp, Rytseterp place RIJERPJO23RA
Nijkleaster place NIJTERJO23UB
Zuiderburen, Zuidburen place ZUIRENJO23VE
Oosthem, Easthim settlement OOSHEMJO23TA
Huizum, Huizem place HUIZEMJO23VE
Achtkarspelen municipality GEMLENJO33BF
De Keeringen place DEKGENJO23WA
Nieuwe Bildtdijk place NIEIJKJO23UH
Sondelerwarren place SONRENJO22TU
Vissersburen, Fiskersbuorren place VISRENJO22SW
Zuidend place ZUIENDJO23UA
Sibrandabuorren, Sijbrandaburen, Sibrandaburen, Sybrandaburen place SIBRENJO23UB
Zwaagstergaasten place ZWATENJO33AB
Hennaarderadeel municipality GEMEELJO23SB (- 1983-12-31)
Aldlemmer, Oldelamer place OLDMERJO22WU
Hamsherne, Hamshorn place HAMORNJO33BE
Kievitshorne place KIERNEJO23RC
Wytmarsum, Witmarsum settlement WITSUMJO23RC
Aegum, Egum, Eagum place EGUGUMJO23VD
Kraanlanden place KRADENJO23XB
Buurdergrie place BUURIEJO23VK
Sinnemastate manor object_223873
Zwagermieden place ZWADENJO33AG
Deersum, Dearsum place DEESUMJO23UB
De Hooidollen place DEHLENJO33AH
Warfstermûne, Warfstermolen settlement WARLENJO33CH
Allingawier, Allingaweer settlement ALLEERJO23RB
Quintusstate manor QUIATEJO23TC
Blesdijkerheide, Friesche Veld field name BLEIDEJO32AT
Augsbuurt-Lutjewoude, Lutjewoude, Augstbuurt, Lytsewâld, Augsbuur, Augsbuurt place AUGUDEJO33CG
Hooge Mieden place HOODENJO22UV
Wijckelerschar place WIJHARJO22TV
Westermeerder Nieuwe Maden place WESDENJO22VX
Leeuwarderadeel municipality GEMEELJO23VF
Lange Jerden place LANDENJO22TV
De Aanwas place DEAWASJO33DH
Cornjum, Koarnjum, Kornjum place CORJUMJO23VG
Bantakkers place BANERSJO22UU
Nieuw Appelsga, Appelscha, Appelsga, Appelskea place NIESGAJO32EW
Dingwouden place DINDENJO33AB
Goenga, Goaiïngea, Goinga, Goënga settlement GONNGAJO23UB
Jobbegea, Skuorregea, Jubbega-Schurega, Schurega, Jubbega place SCHEGAJO32BX
De Bolten place DEBTENJO22UW
West-Skylge, Westerschelling, West-Terschelling place WESINGJO23OI
Utingeradeel, Utingeradiel municipality GEMEELJO23XB
't Haantje, 't-Haantje place THATJEJO23VF
Hoogzand, It Heechsân, Hoogzand-Oostermeer place HOOANDJO33AE
Oostdongeradeel, East Dongeradiel, Oost Dongeradeel, East-Dongeradiel municipality EASEELJO33AK
Klein Groningen place KLEGENJO33CB
Twietel, Twijtel place TWITELJO32CX
Rinsmastate manor RINATEJO33AH
Aldlan place ALDLANJO23VE
Arkens place ARKENSJO23SE
Nieuwland place NIEANDJO33BH
Heremastate manor HERATEJO22VX
Oud Beets, Beets, Beetsterweg, Oud-Beets place BEEETSJO33AB
Gauw, Gau place GAUAUWJO23UB
Ballum settlement BALLUMJO23UK
De Fryske Marren municipality DEFRENJO22UW
Salverd, Salvert place SALERDJO23SE
Bolsward municipality GEMARDJO23SB
Spears, Speers place SPEERSJO23UB
Klazing, Klazinga place KLAINGJO33DA
Brelen place BRELENJO22RU
Bollingawier, Bollingwier place BOLIERJO33AJ
Surhuzumermieden, Surhuizumermieden place SURDENJO33CF
Zwarte Haan, Swarte Haan place ZWAAANJO23TH
De Fennen place DEFNENJO33AA
Bomriden place BOMDENJO23XG
Stienfek, Steenvak place STEVAKJO33BH
Koudehuizum place KOUZUMJO23RC
De Hel place DEHHELJO22SW
De Hem place DEHHEMJO23UD
De Geeren place DEGRENJO23XB
Delten place DELTENJO23WA
Vosseburen place VOSRENJO33BA
Dokkum settlement DOKKUMJO33AH
Dokkum municipality GEMKUMJO23XH
De Groede place DEGEDEJO23RK
Noordvaarder place NOODERJO23OI
De Hammen place DEHMENJO33AG
De Hammen place DEHMENJO23XE
De Harken place DEHKENJO32DX
Waadhoeke municipality object_1293707
Monnikebild manor MONILDJO23RD
Egypte place EGYPTEJO32CX
Ungebuurt, Ungabuurt place UNGURTJO23RE
Aldskou, Oude Schouw, Alde Skou place OUDOUWJO23VB
De Hornen place DEHNENJO33AC
Haneburen place HANRENJO33BA
Draaisterhuizen, Draeisterhuzen place DRAZENJO23TA
Ikkerwâld, Akkerwoude place AKKUDEJO23XG
Oosterbeintummarren place OOSRENJO23WH
Goingamieden, Goëngamieden place GOIDENJO23UB
Dantumadeel, Dantumadiel municipality GEMEELJO23XG
Dantumadeel, Dantumadiel municipality object_1293689
Klooster-Anjum, Kleaster Anjum, Anjum place KLOJUMJO23TF
Spaakhek place SPAHEKJO23RB
Friens place FRIENSJO23VC
Spitsendijk place SPIIJKJO23XA
Frjentsjer, Franeker municipality GEMKERJO23SE
Allardsoog, Allardseach, Allerdsoog, Allartsoog place ALLOOGJO33DC
Gooium place GOOIUMJO23QC
Gracht place GRACHTJO22WU
Griend historical region GRIENDJO23PG
Zevenhuizen place ZEVZENJO23SE
Zevenhuizen place ZEVZENJO33AF

Images in the GenWiki


Quicktext

FRIANDJO23VE
	has external reference  geonames:2755812,
	has external reference  nima:-2144468,
	has name (in deu) Friesland,
	has name (in fry) Fryslân,
	is 1512 part of object_398169,
	is from 1512 until 1648 part of object_218161,
	is from 1648 (in deu) Provinz,
	is from 1648 part of object_1280959,
	is until 1648 (in deu) Herrschaft;
RDF
Quick Search