Friesland

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/FRIANDJO23VE
name
  • Friesland (dut)
type
  • dominion (1512 - 1815)
  • province (1815 -)
external id
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 53.1109°N 5.82°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 2800
Contact possibilities

If you want to connect with other people interested in Nederland, we suggest to to use our Nederland regional forum..


Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Burgund (1512) duchy
Netherlands, Нидерланды, Pays-Bas, Países Bajos, Niederlande, Nederland, Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, Batavische Republik, Bataafse Republiek, Koninkrijk Holland, Königreich Holland, Vereinigtes Königreich der Niederlande, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1795 -) republic kingdom

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
De Kampen place DEKPENJO23TK
Hallum place HALLUMJO23VH
Hantum place HANTUMJO23XI
Harich place HARICHJO22SV
Hatsum place HATSUMJO23TE
De Keegen place DEKGENJO33CG
De Keegen place DEKGENJO23XH
Hemert place HEMERTJO23SC
Hemrik place HEMRIKJO33BA
Hesens place HESENSJO23UD
Benedenknijpe, De Knipe, Knijpe place DEKIPEJO22XX
De Knolle place DEKLLEJO33DA
De Kolken place DEKKENJO33BI
De Kolken place DEKKENJO23WG
De Kolken place DEKKENJO32BW
Hollum place HOLLUMJO23TK
Laaksum, Laaxum place LAASUMJO22RU
Katlijkerheide field name KATIDEJO32AW
Nijega, Ousternijega, Ouwster-Nijega, Ooster-Nijega place OUWEGAJO22VW
De Leijen place DELJENJO23XG
Idaard place IDAARDJO23VC
Sjungadijk place object_223649
Indijk place INDIJKJO23UC
Indijk place INDIJKJO22TW
Irnsum place IRNSUMJO23VB
Tademastate manor TADATEJO33AH
Boterpol historical region BOTPOLJO22SX
De Marren place DEMRENJO33AH
Oostdongeradeel, East Dongeradiel, East Dongeradeel municipality EASEELJO33AK
Heidehuizen, Heidhuizen place HEIZENJO33BB
De Mieden place DEMDENJO33AI
De Mieden place DEMDENJO33BH
De Miumer place DEMMERJO33DC
Jirden place JIRDENJO33BE
Westdongeradeel municipality GEMEELJO33AI
Middenvaart, Middenvoort place MIDARTJO22VU
Lange Warren place LANRENJO23WA
Lange Warren historical region LANRENJO23UA
Spekland place SPEANDJO23VB
Zwartwoude place ZWAUDEJO23VK
Haskerdijken place HASKENJO23WA
IJpecolsga place IJPSGAJO22TW
Kampen place KAMPENJO23RC
Tilburen place TILRENJO33AH
Kollum place KOLLUMJO33BG
Koudum place KOUDUMJO22RW
Hornsterzwaag, Hoornsterzwaag place HOOAAGJO33CA
Zwagerbosch place ZWASCHJO33AF
Het Vallaat, Ureterperverlaat place UREAATJO33BC
Lankum place LANKUMJO23SE
Leegte place LEEGTEJO33DG
Suawoude place SUAUDEJO23XE
Fatum, Tatum place FATTUMJO23SD
Lombok place LOMBOKJO32BV
Makkum place MAKKUMJO23UC
Makkum place MAKKUMJO23QB
Marrum place MARRUMJO23VH
Schudding place SCHINGJO22UU
Miedum place MIEDUMJO23VF
Miedum place MIEDUMJO23SE
De Plasse place DEPSSEJO33AA
Mollum place MOLLUMJO23UB
Moskou place MOSKOUJO32AW
De Putten place DEPTENJO33AE
Sint Nicolaasga, Sint Nikolaasga place object_223712
Elfbergen place ELFGENJO22SU
Grote Wiske place GROSKEJO22RW
Noorderkampen place NOOPENJO33DA
Nijega place NIJEGAJO33AD
Nijega place NIJEGAJO22SW
Dijkhuizen place DIJZENJO33CF
Oldelemmer, Oldelamer place OLDMERJO22XU
Piekezijl place PIEIJLJO23SA
Wonseradeel municipality GEMEELJO23RC
Ruigelollum, Lollum place RUILUMJO23SD
Halfweg place HALWEGJO33DH
De Rijlst place DERLSTJO22VW
Elahuizen place ELAZENJO22SW
Onland place ONLANDJO22WW
Wijlaardburen, Wilaarderburen, Wilaard place WILARDJO23VE
Ophuis place OPHUISJO33CE
Stienseroudland place STIANDJO23VG
Breedschar place BREHARJO22VU
Oudega place OUDEGAJO33AD
Oudega place OUDEGAJO23SA
Grootschar place GROHARJO23WA
Grootslegt place GROEGTJO23UK
De Schans place DESANSJO33DG
Dongwier, Domwier place DOMIERJO23WD
Petersburg place PETURGJO33CA
Meilahuizen place MEIZENJO23TC
Terwisscha, Terwisga place TERSGAJO32DW
Richel historical region RICHELJO23NH
Westermieden place WESDENJO23TK
Rottum place ROTTUMJO22WW
Oude Terp place OUDERPJO33BH
Scharl place SCHARLJO22QU
Schouw place SCHOUWJO22SU
Hemelum place HEMLUMJO22RV
Fonejagt, Fonejacht, Fondacht place FONCHTJO23XE
Drieboerehuizen place DRIZENJO23XJ
Tietjerk, Tieljerk place TIEERKJO23XE
Sloten place object_223523
Sloten municipality object_223520
Sondel place SONDELJO22TU
Sopsum place SOPSUMJO23SE
Speers place SPEERSJO23UB
Naarderburen place NAARENJO23WD
Het Schoor, Schoor, t Schoor place TSCOORJO23XJ
Stobbegat, Vegelinsoord, Stobbega place VEGORDJO23WA
Stiens place STIENSJO23VG
Strand place STRANDJO23QC
Maemert place MAEERTJO23TD
Brugwarren place BRURENJO33AA
De Warren place DEWRENJO23XE
Bullemolen building BULLENJO23WF
Bennemastate manor BENATEJO23XF
De Weeren place DEWRENJO23RB
De Wirden place DEWDENJO33BH
De Wispel place DEWPELJO33AA
Tjaard place TJAARDJO23VD
Buweklooster place BUWTERJO33BE
De Wouden place DEWDENJO33AA
Tronde place TRONDEJO32CX
Opsterland municipality GEMANDJO33AB
Zuidakkers place ZUIERSJO23VK
Nij Altoenae place NIJNAEJO23TH
Luxterhoek, Luksterhoek place LUKOEKJO23XA
De Kikkert place DEKERTJO22UU
Dijksterburen place DIJRENJO23RD
Franekeradeel municipality GEMEELJO23SE
Wijckel, Wikel, Wijkel place WIJKELJO22TV
Scharnegoutum place SCHTUMJO23UB
Voorrijp place VOOIJPJO23RE
Hichtum place HICTUMJO23SB
Jonkershuizen place JONZENJO23SA
Hieslum place HIELUMJO23RA
Vijversburg, De Vijversberg manor VIJURGJO23WF
Wolsum place WOLSUMJO23SA
Workum place WORKUMJO22RX
Workum county GEMKUMJO22RX
Bargebek place BARBEKJO22TV
Wijckelereebuurt place WIJURTJO22TV
Witte Akkers place WITERSJO22SU
Zuidergrie place ZUIRIEJO23UK
Dijkshorne place DIJRNEJO33BI
Trophorne place TRORNEJO22SW
Klooster-Anjum, Anjum place KLOJUMJO23TF
Rauwerd place RAUERDJO23VC
Hardegarijp place HARIJPJO23XF
Tichelwerk, Het Tigchelwerk place TICERKJO23VG
Zijlstrastate manor ZIJATEJO23RB
Atzeburen place ATZRENJO23SA
Vensterburen place VENRENJO23VF
Augsbuurt-Lutjewoude, Lutjewoude, Augstbuurt, Augsbuur, Augsbuurt place AUGUDEJO33CG
Goinga, Goënga place GONNGAJO23UB
Boornzwaag place BOOAAGJO22VX
Boornzwaag place BOOAAGJO22SV
Workumerveld place WORELDJO22RX
Franeker municipality GEMKERJO23SE
Dijkshoek place DIJOEKJO23SG
Het Zwartveen, Zwartveen place ZWAEENJO33AD
Miedend place MIEENDJO33AH
Landerum place LANRUMJO23PJ
Langweer place LANEERJO22UX
Langwerd place LANERDJO23TD
Hoorn, De Hoorn, Den Hoorn place DENORNJO23QJ
Reitsum place REISUMJO23WH
Kiesterzijl place KIEIJLJO23SE
Wammert place WAMERTJO23UD
Wartena place WARENAJO23WD
Buitenstverlaat, Buitenstvallaat place BUIAATJO33AC
Oedmastate manor OEDATEJO23RD
Midsburen place MIDRENJO23WD
Tibma, Tibben place TIBBMAJO33BH
Lutjelollum place LUTLUMJO23SE
Janssenstichting place JANINGJO33DB
Kippenburg manor KIPURGJO22SU
Rietveld place RIEELDJO23XG
Willemstad place WILTADJO32EX
Munnekebaayum, Munnekebajum, Munnikenbajum place MUNJUMJO23TD
Westhem place WESHEMJO23SA
Rauwerderhem municipality GEMHEMJO23VB
Oude Schouw place OUDOUWJO23VB
t Oude Kerkhof place TOUHOFJO22SW
Vijfhuizen place VIJZENJO23VH
Schoterzijl place SCHIJLJO22VT
Woudsenderschar place WOUHARJO22TW
De Anjen place DEAJENJO33BH
Kwaaijen place KWAJENJO23VH
De Drait place DEDAITJO33AC
De Flait place DEFAITJO22RV
De Geeuw place DEGEUWJO22SX
De Grits place DEGITSJO23SC
Sorremorre, Sormorre, Sorramorre, Sorremorra place SORRRAJO23WB
De Hondt building DEHNDTJO33AJ
De Hoorn place DEHORNJO32BW
De Pôlle place DEPLLEJO23SA
Sitemasate, Sitemastate manor object_223658
Beets, Beetsterweg, Oud-Beets place BEEETSJO33AB
Schuilenburg place SCHURGJO33AE
Oude Huizenlid field name OUDLIDJO23LG
Munnekezijl, Munnikenzijl place MUNIJLJO33DH
Nijehaskeruitgangen place NIJGENJO22WX
Hildenberg place HILERGJO32EW
Modderberg place MODERGJO33BG
Anneburen place ANNRENJO23TB
Kettingwier place KETIERJO33AH
Ruigahuizen place RUIZENJO22SV
De Galhoek place DEGOEKJO33AB
Witmarsum place WITSUMJO23RC
Boschberg field name BOSERGJO32EW
Scharsterbrug place SCHRUGJO22VW
t Haantje place THATJEJO23VF
Schiermonnikoog municipality GEMOOGJO33DM
Schiermonnikoog historical region object_224852
Giekerkerhoek place GIEOEKJO23WF
Longerhou, Longerhouw place LONOUWJO23RB
Boornzwaag over de Wielen place BOOLENJO22VW
Dedgum, Dedgom place DEDGOMJO23RA
Uitwellingerga place UITRGAJO23UA
Oudmirderveld place OUDELDJO22UU
Wijgeest place WIJESTJO33BG
Zurich, Surig place SURRIGJO23QC
Moskou, Moscou place MOSCOUJO33CA
Ballumermieden place BALDENJO23UK
De Band place DEBANDJO22SX
De Bijl place DEBIJLJO22UV
De Bird place DEBIRDJO23WC
De Bult place DEBULTJO32DW
De Bult place DEBULTJO33DB
De Domp place DEDOMPJO23UA
De Horn place DEHORNJO33DA
Tusken-Lytsen place TUSSENJO23XG
De Kolk place DEKOLKJO33CH
De Pine place DEPINEJO22SX
De Poel place DEPOELJO33DA
De Rijp place DERIJPJO23SA
De Rist building DERISTJO22RX
Kornwerd, Cornwerd place CORERDJO23QB
Vischbuurt, Visbuurt place VISURTJO23XJ
Methuizen, Medhuizen place MEDZENJO32DX
Lippenhuisterheide field name LIPIDEJO33AA
Galgenberg place GALERGJO33DA
Veenwoudsterwal place VEEWALJO23XF
Over de Wiel place OVEIELJO23XF
Terhorne place TERRNEJO23VA
Terkaple place TERPLEJO23VA
De Nieuwe Vaart place DENARTJO32EW
Burgwerd place BURERDJO23SB
Wildveen place WILEENJO23XG
Jachtveld, Het Jachtveld place JACELDJO33BE
Deersum place DEESUMJO23UB
Galamadammen place GALMENJO22RV
Ureterp aan de Vaart place UREARTJO33CC
De Blijnse place DEBNSEJO23RE
Poppingawier place POPIERJO23VB
De Klinse, De Klinze manor DEKNSEJO23WG
Tachtigbunder place TACDERJO32EX
De Blokken place DEBKENJO23RD
Buttinga place BUTNGAJO32DX
Allardsoog, Allerdsoog, Allartsoog place ALLOOGJO33DC
Wyns, Wijns place WIJJNSJO23VG
Hornsteruitgangen place HORGENJO22WX
Dokkumernieuwezijlen place DOKLENJO33BH
Baardburen place BAARENJO23VD
Wilbrandastate manor WILATEJO23SB
Suawoudsterveld place SUAELDJO23WE
Rietschar place RIEHARJO22UX
Westerend Harich place WESICHJO22SV
Jousterp place JOUERPJO23RA
Jouswerd place JOUERDJO23SA
Harstastate manor HARATEJO23WH
Osingastate, Ozinga manor OSIATEJO23RB
Hinkehoek place HINOEKJO33AE
Het Nieuw Bildt place HETLDTJO23TH
Stoekveld place STOELDJO23XD
Bovenburen place BOVRENJO22RW
Laad en Zaad place LAAAADJO23SB
Ballingbuur place BALUURJO23VA
Weststellingwerf municipality GEMERFJO32AV
De Zwemmer place DEZMERJO33AH
Kollumerland, Kollumerland en Nieuw Kruisland municipality GEMANDJO33DH
Kortezwaag place KORAAGJO32AX
Tjeppenboer place TJEOERJO23TE
De Marschen, Marschen place DEMHENJO33CB
Kootstermolen place KOOLENJO33AF
Witharst place WITRSTJO33BC
Hillamastate, Hillemastate manor HILATEJO23XE
Lichtaard place LICARDJO23XH
Grootwijngaarden place GRODENJO22XX
Sparjebert, Sparjebird place SPAIRDJO33CA
Westermeerderuitgangen place WESGENJO22VX
Cornjumeroudland place CORANDJO23VF
Oudkerksteroudland place OUDANDJO23WG
Gaast, Rotstergaast place ROTASTJO22WV
Dantumadeel municipality GEMEELJO23XG
Jubbega Derde Sluis place JUBUISJO33BA
Doniaga place DONAGAJO22VV
Meskenwiersterveld place MESELDJO23VB
Kamperzand place KAMANDJO23RK
Salverd place SALERDJO23SE
Otterweg place OTTWEGJO22VU
De Greiden place DEGDENJO22XW
Hoek Makkinga place HOENGAJO32CX
Jubbegaaster-compagnie, Jubbegastercompagnie place JUBNIEJO32BX
Tjerkgaast place TJEASTJO22UV
Engelsmanplaat, Engelschmanplaat historical region ENGAATJO33AK
Oude Miede place OUDEDEJO23WE
Herminahoeve Farm HEREVEJO32BV
Lytse Griene, Kleine Griene historical region LYTENEJO23VA
Sippenvennen place object_223664
Wymbritseradeel, Wijmbritseradeel county GEMEELJO23SA
Rijtseterp place RIJERPJO23RA
Blesdijkerveld place BLEELDJO32AT
Oude Bildtdijk place OUDIJKJO23UH
Schrins place SCHINSJO23TC
Wijnjeterpstreek place WIJEEKJO33CB
Kleine Gaastmeer place KLEEERJO22SX
Kortwoude place KORUDEJO33CE
Buitengreven place BUIVENJO23WA
Krabburen, Krabbeburen place KRARENJO33DH
Beyumerstate manor BEYATEJO23SD
Nijland place NIJANDJO23SB
Bilebroek place BILOEKJO23XG
Haersmastate manor HAEATEJO33BG
Selmien place SELIENJO33BC
Westeregen place WESGENJO33BH
Westermeer place WESEERJO22VX
Tjum, Tzum place TZUZUMJO23SD
Kapershoek place KAPOEKJO23UG
Nieuwe Kruispolle historical region NIELLEJO22SW
Jardinga place JARNGAJO33DA
Tochmaland place TOCANDJO33BG
Schraard place SCHARDJO23RB
Kleinhorn place KLEORNJO33CG
Teijeburen place TEIRENJO23XJ
Prinsenhof, Princenhof place PRIHOFJO23XC
Reidswal place REIWALJO33AI
Het Bild place HETILDJO33AD
Broek-Noord place BROORDJO22VX
Abbingastate manor ABBATEJO23UC
Boekhorst place BOERSTJO32DX
Het Wildland place HETANDJO22SV
Lytshuzen place LYTZENJO22TX
Sprong, Wieuwens place SPRONGJO23TD
Nijemirdum place NIJDUMJO22SU
Rode Dorp place RODORPJO32BV
Vaardeburen, Vareburen place VARRENJO23WI
Blesdijke, Blesdijk place BLEJKEJO32AT
Kimswerd place KIMERDJO23RD
Westrastate manor WESATEJO23RD
Zevenbuurt place ZEVURTJO22WU
Het Vliet place HETIETJO23RC
Hallumerhoek place HALOEKJO23VH
Epemastate manor EPEATEJO23TA
Haniastate manor HANATEJO23RC
Midslân, Midsland place MIDANDJO23PJ
Korte Jerden place KORDENJO22TV
Warniahuizen place WARZENJO23XB
Remswerd place REMERDJO23SB
Bumastate manor BUMATEJO23UC
Britsumeroudland place BRIANDJO23VG
Landrumerheide, Landerumerheide field name LANIDEJO23PJ
Abbegaasterketting place ABBINGJO23SA
Blauwhuis place BLAUISJO23SA
Tergracht place TERCHTJO23WG
Hommerts place HOMRTSJO22TX
Talstrazathe manor TALTHEJO23UC
Rijperwouden place RIJDENJO33AA
Allengastate manor ALLATEJO23RC
Jubbega-Schurega, Schurega, Jubbega place SCHEGAJO32BX
Hoogveld place HOOELDJO23RA
Hoogzand place HOOANDJO33AE
Oosterhaule, Ouwsterhaule place OOSULEJO22VW
Boereveen place BOEEENJO32EW
Witveen, Witteveen place WITEENJO33BE
Barradeel municipality GEMEELJO23SF
Tronderhaar place TROAARJO32DW
Oudwoude place OUDUDEJO33BG
Olde-Mirdum, Oudemirdum place OLDDUMJO22SU
Kloosterburen place KLORENJO23XD
Vlieland, Flylân historical region FLYYLNJO23LG
Westeinde place WESNDEJO23VE
Marlestate manor MARATEJO22UV
Keimpetille, Kingmatille place KEILLEJO23TE
Boteburen place BOTRENJO23WI
Westend van Oosterzee place WESZEEJO22UU
Groot Wieren place GRORENJO23VB
Vlieland municipality GEMANDJO23LG
Oldeboorn place OLDORNJO23WB
Horsland place HORANDJO23UF
Warfstermolen place WARLENJO33CH
Oldelamer place OLDMERJO22WU
Oldeouwer place OLDWERJO22VW
Oudewegstervaart place OUDARTJO23XA
Tjalhuizum place TJAZUMJO23TB
Nieuwe Vaart place NIEARTJO32AX
Het Vogelland place HETANDJO33AH
Suameer place SUAEERJO33AE
De Kaashoeve Farm DEKEVEJO32BW
Eestrum place EESRUMJO33AF
Bureweide place BURIDEJO23TG
Het Volland place HETANDJO22UX
Midsland aan Zee, Midslân oan See place MIDZEEJO23PJ
Monniketille place MONLLEJO33BF
Sint Johannisga, Sintjohannesga place object_223770
Vinkenhoeve Farm VINEVEJO32BV
Hindeloopen place HINPENJO22QW
Hindeloopen municipality GEMPENJO22QW
De Meenthe manor DEMTHEJO22XW
Rijsberkampen place RIJPENJO32CW
Koufurderrige place KOUIGEJO22TW
Nieuwstad, Bergumer-Nieuwstadt place NIETADJO33AG
Korte Warren place KORRENJO23WA
Gaastmaburen place GAARENJO23XE
Nieuwe Biltzijl, Nieuwe Bildtzijl place NIEIJLJO23UH
Uiteinde place UITNDEJO23XD
Oost-Vlieland, East Flylân place EASYLNJO23MG
Aylvastate manor AYLATEJO23RC
Vallei van het Veen place VALEENJO23MG
Bueren, Buren place BURRENJO23VK
Zuiderend place ZUIENDJO23VB
Draaisterhuizen place DRAZENJO23TA
Wester Nieuw-Kruisland place WESANDJO33CH
Zwarte Haan place ZWAAANJO23TH
De Holle Poarte, Holle Poarte place DEHRTEJO23QB
Sotterum, Sottrum place SOTRUMJO23RB
Leeuwarden municipality GEMDENJO23VE
Vierhuis, Het Vierhuis place VIEUISJO23UF
Steenharst place STERSTJO33CG
Langehoekspolle historical region LANLLEJO22SW
Kleine Schar place KLEHARJO23WA
Wedzeburen place WEDRENJO33BF
Kleine Wiske place KLESKEJO22RW
Ee place EEEEEEJO33BH
Jet place JETJETJO23UC
Kie place KIEKIEJO23SE
Nes place NESNESJO23VK
Nes place NESNESJO33AJ
Nes place NESNESJO23WB
War place WARWARJO23SE
Wie place WIEWIEJO33AJ
Arum place ARURUMJO23RD
Balk place BALALKJO22SV
Boer place BOEOERJO23SF
Ewer place EWEWERJO33EH
Fons place FONONSJO23UD
Gauw place GAUAUWJO23UB
Heeg place HEEEEGJO22TX
Hoek place HOEOEKJO23WE
Pean place PEAEANJO23WB
Rijs place RIJIJSJO22SU
Wier place WIEIERJO23TG
Wons place WONONSJO23RB
Grote Brandingastate manor GROATEJO23VD
Smallingerland municipality object_223434
Oostergrie place OOSRIEJO23UK
Oostermeer place OOSEERJO33AE
Terwispel place TERPELJO33AA
Mantgumernieuwland place MANANDJO23VC
Bandsloot place BANOOTJO22VU
Hamshorn place HAMORNJO33BE
Engwerd place ENGERDJO23VB
Engwier place ENGIERJO23RB
Groenplak field name GROLAKJO23OJ
Greonterp place GREERPJO23SA
Anjum place ANJJUMJO33BI
Arkum place ARKKUMJO23SA
Blija place BLIIJAJO23WI
Broek place BROOEKJO22VX
Burum place BURRUMJO33CG
Hornsterburen place HORRENJO23VC
Terschelling municipality GEMINGJO23QJ
Gaast place GAAASTJO23RA
Genum place GENNUMJO23WH
Grouw place GROOUWJO23VC
Haule place HAUULEJO33DA
Hayum place HAYYUMJO23RC
IJlst place IJLLSTJO23TA
IJlst municipality GEMLSTJO23TA
Janum place JANNUMJO23WH
Joure place JOUUREJO22VX
Malen place MALLENJO33AD
Mirns place MIRRNSJO22RU
Wildemarkt place WILRKTJO22SU
Buitenmeer place BUIEERJO22UW
Nylan place NYLLANJO23VE
Ooste place OOSSTEJO22RW
Piaam place PIAAAMJO23QA
Polle place POLLLEJO22WW
Rohel place ROHHELJO33BF
Rohel place ROHHELJO22VW
Ropta place ROPPTAJO33AI
Sneek municipality GEMEEKJO23TA
Spijk place SPIIJKJO23TC
Stiem place STIIEMJO33BI
Teerd place TEEERDJO33BI
Tinga place TINNGAJO23TA
Tirns place TIRRNSJO23TB
Warga place WARRGAJO23VD
Warns place WARRNSJO22RU
Weper place WEPPERJO33DA
Weste place WESSTEJO22RW
Ytsum place YTSSUMJO23SA
IJzermieden place IJZDENJO33CF
Oenkerk place OENERKJO23WG
Paulinahoeve Farm PAUEVEJO33CB
Oud Appelsga, Oud-Appelscha, Appelsga place APPSGAJO32DW
Makkinga place MAKNGAJO32CX
Eernewoude place EERUDEJO23XD
Koudenburg, Koundenburg place KOUURGJO33DA
Doniawerstal municipality GEMTALJO22UX
Appelschasche Maden place APPDENJO32DX
Roosduinen field name ROONENJO23UK
Zuiderheide place ZUIIDEJO33BB
Hemrikkerscharren place HEMRENJO33BB
Zandbulten place ZANTENJO33AG
Ritsumaburen, Ritsumazijl, Ritsamuzijl place RITRENJO23UE
Sondelergaast place SONASTJO22SU
Woudsend place WOUENDJO22TW
Nijhaske, Nijehaske, Nieuwehaske place NIESKEJO22WX
Cornjum, Kornjum place CORJUMJO23VG
Lemsterland municipality GEMANDJO22VT
Rotsterhaule place ROTULEJO22WW
Hartwerd place HARERDJO23SB
Groote Zoutpotten, Groote Zoutpollen place GROLENJO23TA
t Schor, t Schar place TSCHARJO33BB
Finkeburen place FINRENJO22UW
Op de Fennen place OPDNENJO23UD
Voorwerkerveld place VOOELDJO33DC
Opende, Opeinde place OPENDEJO33AD
Oostmahorn place OOSORNJO33CJ
Luchtenveld place LUCELDJO33BD
Teroele place TERELEJO22UW
Terzool place TEROOLJO23UB
Ferwoude place FERUDEJO23RA
Bornwirdhuizen place BORZENJO23XH
Commissiepolle place COMLLEJO22VU
Riniastate manor RINATEJO22SU
Fochtelooërveen, Fochtelose Veen field name FOCEENJO33EA
Hollumermieden place HOLDENJO23TK
Akkerwoude place AKKUDEJO23XG
Oosterboeren place OOSRENJO33CG
Marschen place MARHENJO33AA
Nijezijl place NIJIJLJO23TA
Dekemastate manor DEKATEJO23VF
Hoite Brekken place HOIKENJO22UV
Martenastate manor MARATEJO23VG
Sijthuizen, Sythuizen, Sythuzen place SYTZENJO23WA
Veenkolonie Ouderhorner Compagnie, Oudehornstercompagnie place VEENIEJO32BX
Middelburen place MIDRENJO33AD
Middelburen place MIDRENJO32CX
Idsegahuizen, Idsegahuizum place IDSZUMJO23RB
Studentenplak place STULAKJO23PJ
Oosthem place OOSHEMJO23TA
Kooten, Koten, De Kooten place KOTTENJO33AF
Harinxmastate manor HARATEJO33AB
Gietersebrug place GIERUGJO22VU
Jutrijp place JUTIJPJO23TA
Warstiens place WARENSJO23WE
t Vuurland place TVUANDJO23WA
Wanswerd place WANERDJO23WH
Marrumermieden place MARDENJO23VH
Takozijl, Tacozijl place TACIJLJO22TU
Molenend, Moleneind place MOLINDJO23XG
Werdastate manor WERATEJO23SC
Klein Wieren place KLERENJO23VB
Haskerhorne place HASRNEJO22VW
Egbertsgaasten place EGBTENJO33AC
Haskermaden place HASDENJO22WX
Ossekop place OSSKOPJO33AC
Veenklooster, Veenkloster place VEETERJO33BG
Leijepolle, Leyepolle historical region LEYLLEJO22SW
Kollumerpomp place KOLOMPJO33CH
Oppenhuizen place OPPZENJO23UA
Zandvoorderhoek place ZANOEKJO22TU
Bernsterburen place BERRENJO23UC
Oudkerk place OUDERKJO23WG
Heidenschap, Het Heidenschap place HEIHAPJO22SW
Aekinga place AEKNGAJO32DW
Kerkeburen place KERRENJO23VB
Grauwe Kat place GRAKATJO23RC
Bartlehiem place BARIEMJO23VG
Nieuw Appelsga, Appelscha, Appelsga place NIESGAJO32EW
Ferwerderadeel municipality GEMEELJO23VH
Tolhekbuurt place TOLURTJO33AB
Vierhuizen place VIEZENJO23RB
Aegum, Egum place EGUGUMJO23VD
Poppenhuizen place POPZENJO23XB
Tritzum place TRIZUMJO23SD
Kooisloot place KOOOOTJO22VT
Kooiwaard place KOOARDJO23QA
Bornwird, Bornwerd place BORERDJO23XH
Oosterburen, Schiermonnikoog place SCHOOGJO33CL
Snikzwaag place SNIAAGJO22VX
Hooge Zuidwal place HOOWALJO33DH
Jislum, Jeslum place JESLUMJO23WH
De Middelgaast place DEMASTJO33AB
Exmorra, Eksmorra place EKSRRAJO23RB
Zwagerveen place ZWAEENJO33AG
Hanenburch place HANRCHJO33BG
Oranjestein manor ORAEINJO22XW
Exmorrazijl place EXMIJLJO23RB
Staniastate manor STAATEJO23WG
De Woudfennen place DEWNENJO22VX
Geestmerveld place GEEELDJO23XG
Binnengreven place BINVENJO23WA
Zuidermieden place ZUIDENJO23VH
Smallebrugge, Smallebragge place object_223440
Ferwerd place FERERDJO23VH
Hogebeintum, Hoogebeintum place HOGTUMJO23WH
Quatrebras place QUARASJO23XF
Katlijk place KATIJKJO32AW
Feitmastate manor FEIATEJO23VI
Schatzenburg, Shatsenburg manor SHAURGJO23TE
Kiekenberg field name KIEERGJO32BW
Het Voorwerk, Voorwerk place VOOERKJO33DC
Stavoren, Staveren place STARENJO22QV
Stavoren, Staveren municipality STARENJO22QU
Noordbergum place NOOGUMJO33AF
Bovenknijpe, De Knype, De Knipe, De Knijpe, Knijpe, Nieuw Brongerga place BOVJPEJO22XX
Almenum place ALMNUMJO23RE
Wolsumerketting place WOLINGJO23SA
Brongerga place BRORGAJO22XW
Stekelhaar place STEAARJO33DB
Doniaburen place DONRENJO23RA
Scharneburen place SCHRENJO23RA
Ameland municipality GEMANDJO23VK
Idserdaburen place IDSRENJO23RA
Doniastate manor DONATEJO23TD
Doniastate manor DONATEJO23SB
Doniastate manor DONATEJO22VW
Schillaard place SCHARDJO23UC
Hemelumer Oldephaert Noordwolde, Hemelumer Oldeferd, Hemelumer Oldephaert en Noodwolde municipality HEMLDEJO22SW
Siegerswoude, Sigerswoude place SIGUDEJO33CC
Holle Brekken place HOLKENJO22TV
It Amelân, Ameland historical region AMEANDJO23VK
Vallei van Malgum place VALGUMJO23LG
Oosterbildt place OOSLDTJO23UA
Oosterboorn place OOSORNJO23XB
Oosterboorn place object_226233
Bollingawier place BOLIERJO33AJ
Stanialand place STAANDJO33CG
Oosterkwelder place OOSDERJO33CL
Gouden Bodem place GOUDEMJO22TW
Stadsfenne place STANNEJO23UA
Het Bilt, t Bildt, Het Bildt municipality TBILDTJO23UG
Parrega place PAREGAJO23RA
Pasveer place PASEERJO23TB
Surhuizumermieden place SURDENJO33CF
Delburen place DELRENJO22TV
Flansum place FLASUMJO23VB
Kleinegeest place KLEESTJO23WE
Meenschar place MEEHARJO23WE
Sint Jacobiparochie place object_223794
Oenemastate manor OENATEJO23VD
Oenemastate manor OENATEJO23XA
West aan Zee, West oan See place WESSEEJO23PJ
Betterwird place BETIRDJO23XH
Baarderadeel municipality object_233477
Baarderburen place BAARENJO23RD
Idsega, Idzega place IDSEGAJO22SX
Veneburen place VENRENJO32DX
Venekoten place VENTENJO32DX
Nieuwebrug place NIERUGJO23WA
Delleburen field name DELRENJO32BX
Kijfmad place KIJMADJO32DX
Houw, Het Houw, t Houw place HOUOUWJO23QB
Groot Medhuizen place GROZENJO33AI
Rewerdstate manor REWATEJO23SD
Hemmemabuurt place HEMURTJO23TG
De Hee, Hee place HEEHEEJO23PJ
Polderhoeve Farm POLEVEJO22XV
Akmarijp place AKMIJPJO23VA
Heechterp place HEEERPJO23VE
Littenseradeel municipality object_335715 (1984-01-01 -)
Ooststellingwerf municipality GEMERFJO33DA
t Heechhout place THEOUTJO23TE
Het Oud Bildt place HETLDTJO23TG
Lekkerterp place LEKERPJO23WA
Idaarderadeel municipality GEMEELJO23VB
Pingjum place PINJUMJO23RC
Van Helomahoeve Farm VANEVEJO33DA
Tjeintgum place TJEGUMJO23UD
Froskepolle historical region FROLLEJO23VE
Akkrum, Ankrum place AKKRUMJO23VB
Koehool place KOEOOLJO23SG
Birdaard place BIRARDJO23WH
Eemswoude place EEMUDEJO23SB
Hekkemieden place HEKDENJO23VD
Noordpolder place NOODERJO33CF
Bisschop place BISHOPJO33DB
Oudega, Aldegea place ALDGEAJO22SV
Rakkenpolle historical region RAKLLEJO22TX
Boniastate manor BONATEJO23RA
Boniastate manor BONATEJO23SA
Heidenschap place object_230160
Marderhoek place MAROEKJO22SU
Ooster Nieuw-Kruisland place OOSANDJO33CH
Folsgare, Folsgara place FOLAREJO23TA
Iniaheide place INIIDEJO33AD
Kromwal place KROWALJO23UC
Diaconieen field name DIAEENJO32CX
Dantumawoude place DANUDEJO33AH
Wanswerd aan de Streek place WANEEKJO23WG
Heide, Ter Heide place TERIDEJO22VW
De Hem, Hem place DEHHEMJO23VE
Frisburen place FRIRENJO22SV
Sandfirden, Sandfird, Sânfirde place SANDENJO22SX
Osingahuizen, Ozingahuizen place OZIZENJO22TX
Overburen place OVERENJO32AU
Uitland place UITANDJO33CG
Nes, De Nes place NESNESJO23RC
Weidumernieuwland place WEIANDJO23VD
Taskenhuizen, Idskenhuizen place TASZENJO22UW
De Wiken, De Wieken place DEWKENJO33BC
Koningsbuurt place KONURTJO23RE
Abbewier place ABBIERJO33BJ
Nieuw Amerika place NIEIKAJO22SU
Baburen place BABRENJO23SB
Westergeest place WESESTJO33AH
Westerschar place WESHARJO22UW
Roordahuizum place ROOZUMJO23VC
Tietjerksteradeel municipality GEMEELJO23XD
Kooihuizen place KOOZENJO23RA
De Scholden place DESDENJO32DX
Tjerkwerd place TJEERDJO23SB
De Stikels place DESELSJO22UW
Gaastmeer place GAAEERJO22SX
Klidze, Kliese, Kliesse, Klidse place KLIDSEJO33AA
Zandlaan place ZANAANJO23TB
Veenoord, Oostellingwerf place OOSERFJO32DX
Hardegarijpsterwarren place HARRENJO23XE
Scheltingastate manor SCHATEJO23SC
Vijfhuis place VIJUISJO23SA
Vissersburen place VISRENJO22SW
Rug van het Veen field name RUGEENJO23MG
Kolderwolde place KOLLDEJO22SV
Beetgum place BEEGUMJO23UF
Sijbrandaburen, Sibrandaburen, Sybrandaburen place SIBRENJO23UB
Rookoepolle, Roekoepôlle historical region ROOLLEJO23UA
Nijkerk, Westernijkerk place WESERKJO23VH
Moenslanden place MOEDENJO23WE
Lippenwoude place LIPUDEJO22TX
Brandeburen place BRARENJO22SW
Waaksens, Waaxens place WAAENSJO23XI
Klein Medhuizen place KLEZENJO33AH
Steenvak place STEVAKJO33BH
Riperkerk, Rijperkerk place RIJERKJO23XF
Ureterp place UREERPJO33CC
Kuikhorne place KUIRNEJO33AG
De Stroomkant place DESANTJO32AU
Bovenveld place BOVELDJO33BB
De Meente, De Meenthe place DEMTHEJO32BV
Opperburen place OPPRENJO33AD
Opperburen place OPPRENJO33CB
Nieuw Buren place NIERENJO22RV
Harkezijl place HARIJLJO23RC
Kletterbuurt place KLEURTJO23WI
Oosterend place OOSENDJO33AA
Oosterzee place OOSZEEJO22VU
Oosterzee place object_226160
Nieuwe Hickaerd place NIEERDJO23WH
Nieuw Weper place NIEPERJO33EA
Haskerland municipality GEMANDJO23VA
Haskerveld place HASELDJO23VA
West Frisian Islands, West Friese Eilanden, Waddeneilanden historical region WESDENJO23PI
Harlingen municipality GEMGENJO23RE
Wester-Bakkeveen place WESEENJO33DB
Lage Buitenlanden place LAGDENJO23VE
Birstum place BIRTUMJO23WB
Bilgaard, Bilgaerd place BILARDJO23VF
Bittens place BITENSJO23RB
Alferveld, Alpherveld place ALFELDJO33BB
Hoornsterzwaagcompagnie, Hoornsterzwaagster Compagnie place HOONIEJO33CA
Terschelling, Skylge historical region TERINGJO23PJ
Menaldumadeel municipality GEMEELJO23UE
Het Eiland historical region HETANDJO23WB
Wonneburen place WONRENJO23RA
Gaasterland municipality GEMANDJO22SU
Terwispelergrootschar field name TERHARJO33AA
Hoog-Duurswoude place HOOUDEJO32DX
Lange Maden place LANDENJO33DA
Oostereind, Oosterend, Aasterein place OOSENDJO23QJ
Gaasten, De Gaasten place GAATENJO23XC
Pietersburen, Pieterburen place PIERENJO33CC
Utingeradeel municipality GEMEELJO23XB
Hemrikerverlaat place HEMAATJO33BA
Haulerpoel place HAUOELJO33DB
Deddingabuurt place DEDURTJO32CW
Laag-Duurswoude place LAAUDEJO32DX
Jansenstichting, Janssenstichting place JANINGJO33AB
Midsland Noord, Midslân Noard place MIDORDJO23PJ
Abbeweer, Abbingawier, Abbengawier place ABBIERJO23VB
Nijkleaster place NIJTERJO23UB
Wijnjeterpverlaat place WIJAATJO33CA
Zuiderburen, Zuidburen place ZUIRENJO23VE
Spannenburg place SPAURGJO22UW
Ezumazijl place EZUIJLJO33BI
Giekerk place GIEERKJO23WF
Huizum, Huizem place HUIZEMJO23VE
Achtkarspelen municipality GEMLENJO33BF
De Keeringen place DEKGENJO23WA
Nieuwe Bildtdijk place NIEIJKJO23UH
Sondelerwarren place SONRENJO22TU
Zuidend place ZUIENDJO23UA
Hooibergen place HOOGENJO22SU
Kornwerderzand Sluizen, Kornwerderzand place KORANDJO23PB
Zwaagstergaasten place ZWATENJO33AB
Hennaarderadeel municipality GEMEELJO23SB (- 1983-12-31)
Uilesprong place UILONGJO23XB
Kievitshorne place KIERNEJO23RC
Kollumerland, Kollumerzwaag place KOLAAGJO33AG
Bakhuizen place BAKZENJO22RU
Kraanlanden place KRADENJO23XB
Buurdergrie place BUURIEJO23VK
Legemeer place LEGEERJO22UW
Zuidhorn place ZUIORNJO32CW
Sinnemastate manor object_223873
Britsum place BRISUMJO23VG
De Folgeren, Folgeren place FOLRENJO33AD
Zwagermieden place ZWADENJO33AG
De Hooidollen place DEHLENJO33AH
Allingawier, Allingaweer place ALLEERJO23RB
Quintusstate manor QUIATEJO23TC
Blesdijkerheide, Friesche Veld field name BLEIDEJO32AT
Hantumerhoek place HANOEKJO23XI
Hooge Mieden place HOODENJO22UV
Bakkeveen place BAKEENJO33DB
Wijckelerschar place WIJHARJO22TV
Westermeerder Nieuwe Maden place WESDENJO22VX
Schettens place SCHENSJO23RB
Molkwar, Molkwerum place MOLRUMJO22QV
Leeuwarderadeel municipality GEMEELJO23VF
Lange Jerden place LANDENJO22TV
De Aanwas place DEAWASJO33DH
Het Onland place HETANDJO22WW
Bantakkers place BANERSJO22UU
Dingwouden place DINDENJO33AB
Heerenveen municipality GEMEENJO22XW
De Bolten place DEBTENJO22UW
West-Skylge, Westerschelling, West-Terschelling place WESINGJO23OI
Goengarijp, Goëngaryp, Goingarijp place GOEIJPJO23VA
Oldehaske, Oudehaske place OUDSKEJO22WW
Sint Annaparochie, Annaparochie place object_223849
Abbega place ABBEGAJO23SA
Klein Groningen place KLEGENJO33CB
Twietel, Twijtel place TWITELJO32CX
Rinsmastate manor RINATEJO33AH
Aldlan place ALDLANJO23VE
Arkens place ARKENSJO23SE
Nieuwland place NIEANDJO33BH
Heremastate manor HERATEJO22VX
Ballum place BALLUMJO23UK
Bergum place BERGUMJO33AE
Triemen, Trimen place TRIMENJO33BG
Bolsward municipality GEMARDJO23SB
Klazing, Klazinga place KLAINGJO33DA
Brelen place BRELENJO22RU
Breezanddijk place BREIJKJO23OA
De Fennen place DEFNENJO33AA
Bomriden place BOMDENJO23XG
Roptazijl place ROPIJLJO23RF
Koudehuizum place KOUZUMJO23RC
De Hel place DEHHELJO22SW
De Hem place DEHHEMJO23UD
Bonkwerd place BONERDJO23TD
De Geeren place DEGRENJO23XB
Delten place DELTENJO23WA
Vosseburen place VOSRENJO33BA
Dijken place DIJKENJO22UW
Dijken place DIJKENJO33CF
Doijum place DOIJUMJO23SE
Dokkum place DOKKUMJO33AH
Dokkum municipality GEMKUMJO23XH
De Groede place DEGEDEJO23RK
Noordvaarder place NOODERJO23OI
Vierhuizen, Vierhuis place VIEUISJO22WV
De Hammen place DEHMENJO33AG
De Hammen place DEHMENJO23XE
De Harken place DEHKENJO32DX
Echten place ECHTENJO22VU
Monnikebild manor MONILDJO23RD
Egypte place EGYPTEJO32CX
Ungebuurt, Ungabuurt place UNGURTJO23RE
De Hornen place DEHNENJO33AC
Haneburen place HANRENJO33BA
Oosterbeintummarren place OOSRENJO23WH
Siegerswoude, Sigerswoude, Siegerswolde place SIGUDEJO23XD
Goingamieden, Goëngamieden place GOIDENJO23UB
Spaakhek place SPAHEKJO23RB
Friens place FRIENSJO23VC
Spitsendijk place SPIIJKJO23XA
Nijhuizum, Nijhuixum place NIJXUMJO22RX
Garijp place GARIJPJO23XE
Gooium place GOOIUMJO23QC
Gracht place GRACHTJO22WU
Griend historical region GRIENDJO23PG
Zevenhuizen place ZEVZENJO23SE
Zevenhuizen place ZEVZENJO33AF

Images in the GenWiki


Quicktext

FRIANDJO23VE
	gehört 1512 zu object_398169,
	gehört ab 1795 zu object_216948,
	hat externe Kennung  geonames:2755812,
	hat externe Kennung  nima:-2144468,
	heißt  (auf dut) Friesland,
	ist ab 1512 bis 1815 (auf deu) Herrschaft,
	ist ab 1815 (auf deu) Provinz;
RDF
Quick Search