Places that are approx. 5 km away from Russlen, Sudmanten Hans, Rusliai, Rußlen (RUSLENKO05PP)

name type GOV-Id
Eglien Görge (Szydehlen), Eglin Görge (Sziedellen) settlement EGLLENKO05OQ
Kasparischken, Casparischken, Kaspariškiai settlement KASKENKO05OP
Wiegusz Bartel, Wyguß-Bartel, Wygusz Bartel rural municipality settlement WIETELKO05OP
Buddelkehmen, Budelkiemis settlement BUDMENKO05OP
Schußeiken-Jahn, Lužai settlement JAHAHNKO05OQ
Zenkuhnen, Cenkūnė manor (building) settlement ZENNENKO05OQ
Szirgapaulen settlement SZILENKO05OP
Grudscheiken, Grudszeiken, Grudžeikiai, Grudßeiken manor (building) settlement GRUKENKO05PO
Dumpen, Dumpiške manor (building) settlement GUTIRKKO05PP
Mißeiken, Mižeikiai, Miszeiken manor (building) settlement MISSKEKO05PQ
Thaleiken-Jakob, Toleikiai settlement JAKKOBKO05PP
Vorwerk Sziluppen, Šilupis, palivarkas settlement SZIPENKO05PQ
Januschen Peter Farm JANTERKO05PP
Martin Gajel settlement MARJELKO05PO
Mauschellen rural municipality settlement MAULENKO05PQ
Matzwöhlen, Skrandžiai, Matzwoehlen settlement MATLENKO05PQ
Mitzken, Mickai manor (building) settlement GUTKENKO05PO
Skranden Niclau rural municipality settlement SKRLAUKO05PP
Spengen, Spengiai settlement SPEGENKO05PO
Dumpen, Dumpiai settlement DUMPENKO05PP
Russinnen, Rusinai settlement RUSNENKO05PQ
Ilgegahnen, Ilgininškiai settlement ILGNENKO05PP
Kerren-Gerge, Kaulen-Görge rural municipality settlement KERRGEKO05PQ
Hennig-Hans, Gerviškiai settlement HANANSKO05PQ
Kerndorf, Rusinai settlement KERORFKO05PQ
Kiaunoden-Gerge, Kiaunoden rural municipality settlement KIARGEKO05PP
Koiteckeln rural municipality KOIELNKO05PP
Kischken-Görge, Kiškėnai manor (building) settlement GORRG2KO05PQ
Dauperner Moor, Dauparų durpynas rural municipality settlement DAUOORKO05PQ
Kettwergen, Ketvergiai settlement KETGENKO05PP
Dautzkur-Narmund rural municipality settlement DAUUNDKO05PQ
Gaistland Stenzel village GAIZELKO05PQ
Kalwen, Kalviai settlement KALWENKO05PP
Löbardten, Dėckiai, Loebardten settlement LOBTENKO05PQ
Terrauben, Traubai settlement TERBENKO05PO
Größuppen, Gröszuppen rural municipality settlement GROPENKO05PO
Schernen, Šernai manor (building) settlement FORNENKO05PP
Kalwen (Jaakzen Martin), Kallwen (Jagsten Martin) settlement KALTINKO05PP
Jodeischen-Jahn rural municipality settlement JODAHNKO05PQ
Russlen, Sudmanten Hans, Rusliai, Rußlen settlement RUSLENKO05PP
Schernen settlement SCHNENKO05PP
Ziauken, Žiaukai settlement ZIAKENKO05PO
Nausseden-Jakob, Birbinčiai settlement JAKKOBKO05PQ
Schmidt-Matz (Pilatischken) rural municipality settlement SCHKENKO05PP
Galten, Matzpesten settlement GALTENKO05PQ
Sreballen rural municipality settlement SRELENKO05PO
Schugsta-Stenzel, Bobiai, Baben settlement STEZELKO05PQ
Aszecken, Aßeken-Dautzel Simon Vorwerk rural municipality settlement ASZKENKO05QP
Gedminnen, Gedminai settlement GEDNENKO05QP
Jurgen, Jurgiai settlement JURGENKO05PP
Kissinnen, Kisinai settlement KISNENKO05PP
Grambowischken, Gramboviškiai settlement GRAKENKO05QQ
Jodicken, Juodikiai settlement JODKENKO05QO
Matz-Nauda-Baltrum, Matznauda (Baltrum), Baltrumai settlement BALRUMKO05QQ
Dawillen, Dovilai settlement DAWLENKO05QQ
Stanz-Tramm rural municipality settlement STAAMMKO05QQ
Stutten, Stučiai settlement STUTENKO05QP
Baiten, Baitai settlement BAITENKO05QQ
Grabsten, Grobštai settlement GRATENKO05QO
Kiosch Szodeyken village KIOKENKO05QQ
Margen, Margiai settlement MARGENKO05QP
Stankus-Schmidt rural municipality settlement STAIDTKO05QQ
Kuhlen, Kūliai settlement KUHLENKO05QQ
Dautzkur-Krüger, Dautzkurr Krüger (Lentinen) rural municipality settlement DAUGERKO05QQ
Grickschen, Grikšai settlement GRIHENKO05QQ
Liewern, Lyveriai settlement LIEERNKO05QQ
Quick Search