Places that are approx. 5 km away from Jagstellen, Jakšteliai (JAGLENKO05SG)

name type GOV-Id
Ruboken, Rubokai rural municipality settlement RUBKENKL01RL
Kuhlins, Kūlynai rural municipality settlement KUHINSKO05SF
Paleiten, Paleičiai settlement PALTENKO05SF
Pauple settlement PAUPLEKO05SF
Willeiken, Vileikai settlement WILKENKO05SH
Försterei Kuhlins, Kūlynai, girininkija settlement KUHINSKO05SG
Uszlöknen, Užlėkniai, Ußlöknen rural municipality municipality USZNENKO05SG
Klein Maszellen settlement KLELENKO05SH
Berstpelkė, Berstusmoor settlement BEROORKO05SF
Neusass Bendig settlement NEUDIGKO05SG
Klugohnen, Klugonai settlement KLUNENKO05SG
Wilken rural municipality settlement WILKENKO05SG
Maszellen, Maželiai, Maßellen rural municipality settlement MASLENKL01SN
Kanterischken, Kanteriškiai settlement KANKENKO05SG
Heinrichsfelde, Andruliai settlement HEILDEKO05SF
Bögschen, Bėkšai rural municipality settlement BOGHENKO05SF
Wieszen, Vyžiai, Wießen rural municipality settlement WIEZENKO05SG
Blausden, Blauzdžiai rural municipality settlement BLADENKO05SG
Jugnaten, Juknaičiai settlement JUGTENKO05SG
Jagstellen, Jakšteliai rural municipality settlement JAGLENKO05SG
Leitgirren, Leitgiriai rural municipality municipality LEIRENKO05SF
Swarren, Svarai rural municipality settlement SWARENKO05SG
Ridszen, Ridžiai, Ridßen rural municipality settlement RIDZENKL01TO
Juschka-Budwethen, Strielai settlement abandoned place BUDHENKO05TF
Okslinden, Okslindžiai rural municipality settlement OKSDENKL01TO
Neusaß-Scheer, Naujininkėliai rural municipality settlement SCHEERKO05TG
Kalwen settlement KALWENKO05TG
Juschka-Spötzen, Spiečiai settlement village SPOZENKO05TG
Heydeberg, Domaičiai, Kugelhof settlement village HEYERGKO05TF
Neusaß-Sköries, Skėriai rural municipality settlement SKOIESKO05TG
Neusaß-Gritzas, Naujininkai rural municipality settlement GRIZASKO05TH
Vaidženčiai, Jakob-Titzkus settlement TITKUSKO05TF
Werszenhof, Veržininkai, Werßenhof settlement village WERHOFKO05TE
Uszpelken, Užpelkiai, Ußpelken settlement village USZKENKO05TF
Jon-Kugeleit, Johnkugeleit, John Kugeleit settlement JOHEITKO05TF
Woitkaten, Vaitkaičiai rural municipality settlement WOITENKO05TG
Mankuslauken, Manklaukiai rural municipality settlement MANKENKL01TP
Peter Janisch settlement PETSCHKO05TG
Kugeleit, Kūgeliai settlement village KUGEITKO05TG
Kawohlen, Kavoliai, girininkija settlement abandoned place object_311510
Werßenhof manor (building) abandoned place WERHOFKO05UF
Quick Search