Budwethen

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_164613
name
type
  • parish (1655 - 1945)
population
denomination
  • ev
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 54.9178°N 22.242°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 1099

Notes

Patronat - Der König.

Source


Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Ragnit (1655 - 1922) diocese
Tilsit-Ragnit (1922 - 1945) Kirchenkreis

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Skaticken, Skatticken, Katticken, Дорохово manor settlement KATKENKO14BV (1907)
Liepalotai, Lepalothen, Lindenweiler, Лепалотен, Щербаково settlement LINLERKO14CV (1907)
Audaičiai, Audeaten, Freiendorf manor FREORFKO14DV (1907)
Waßeningken, Waszeninken, Waßeninken, Waszeningken, Wascheningken, Wascheningken, Waschingen, Вашенингкен, Торфяное settlement WASGENKO14DW (1907)
Bijūnai, Bejehnen, Behnen settlement BEHNENKO14CW (1907)
Kalveliai, Kallwellen, Torffelde, Калльвеллен, Грибоедово settlement TORLDEKO14CW (1907)
Prūsgiriai, Prusgirren, Preußwalde, Preußenwalde settlement PRELDEKO14CW (1907)
Kubilėliai, Kubillehnen, Kuben, Кузьмино settlement KUBBENKO14CV (1907)
Augskallen, Güldenflur settlement GULLURKO14DW (1907)
Köllmisch Kackschen, Keppen settlement object_218010 (1907)
Naujieji Ėglininkai, Neu Eggleningken, Eggleningken, Lindengarten, Ной Еггленингкен, Петропавловское settlement NEUKENKO14DW (1907)
Antskrebiai, Antskrebben, Hutfelde, Широкодолье settlement HUTLDEKO14DV (1907)
Antagminnen, Antaggen settlement ANTGENKO14CV (1907)
Gudszen, Gudßen, Gudschen, Insterbergen settlement INSGENKO14DV (1907)
Vinkšnynai, Wingschnienen, Ostmoor, Вингшнинен, Слободское settlement OSTOORKO14CW (1907)
Alt Eggleningken, Lindengarten settlement LINTENKO14DW (1907)
Abdeckerei settlement ABDREIKO14CV (1907)
Kamšai, Kamschen settlement object_218011 (1907)
Aigarai, Eigarren, Kernhall settlement KERALLKO14DW (1907)
Pietkalniai, Pötkallen, Pötken, Пёткаллен, Петропавловское settlement POTKENKO14DW (1907)
Balupėnai, Groß Ballupönen, Ballupönen, Löffkeshof, Охотничье settlement LOFHOFKO14CV (1907)
Paplieniai, Poplienen, Поплинен, Poplingen, Суслово settlement POPGENKO14DW (1907)
Eszerninken, Eßerninken, Wiesenfeld settlement WIEELDKO14DV (1907)
Dilben, Dilbiai settlement DILBENKO14CW (1907)
Kimšai, Kimschen, Kleinlesgewangen, Кимшен, Забродино manor settlement LESGENKO14CV (1907)
Būdviečiai, Budwethen, Altenkirch, Будветен, Маломожайское settlement ALTRCHKO14CW (1907)
Gaištautai, Gaistauden, Гайштауден, Игнатово settlement GAIDENKO14CW (1907)
Puskepaliai, Groß Puskeppeln, Keppen, Гросс Пускеппельн, Склянкино settlement KEPPENKO14DW (1907)
Apšrūtai, Abschruten, Schroten, Абшрутен, Медовое settlement SCHTENKO14CV (1907)
Puskepaliai, Klein Puskeppeln, Pusken settlement PUSKENKO14DW (1907)
Budwethen church object_164614
Naujininkai, Naujeningken, Neusiedel, Науйенингкен, Москвино settlement NEUDELKO14CW (1907)
Lengvaminai, Lesgewangminnen, Lesgewangen, Лесгевангминнен, Мельничное manor settlement LESGENKO14DV (1907)
Brandwethen, Branden settlement BRADENKO14BW (1907)
Skrebben, Krebben settlement KREBENKO14DV (1907)
Žiūreliai, Szurellen, Schurellen, Schurfelde, Шуреллен, Поворино settlement SCHLDEKO14CW (1907)
Kummutschen, Kummenhof settlement KUMHOFKO14DV (1907)
Pabudupiai, Pabuduppen, Finkenhagen, Пабудуппен, Крайнее settlement FINGENKO14CW (1907)
Nestonviečiai, Nestonwethen, Nesten, Калужское settlement NESTENKO14BV (1907)
Gindwillen, Gintviliai settlement GINLENKO14CV (1907)
Būdupėnai, Domäne Budupönen, Budupönen B, Hüttenfelde manor HUTLDEKO14DW (1907)
Dundeliai, Dundeln, Крайнее settlement DUNELNKO14CW (1907)
Königshuld I, Кёнигсхульд, Вышкино settlement KONLDIKO14DW (1907)
Lindicken, Lindikai, Линдикен settlement LINKENKO14CW (1907)
Grünau settlement GRUNAUKO14DV (1931)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_164613
	 TEXT: Patronat - Der König. :TEXT says source_214219,
	has 1912 population 3950 says source_214219 (4.3950 Seelen),
	has denomination ev,
	has name (in deu) Budwethen says source_214219 (X-1. S. 50),
	is from 1655 until 1922 part of object_163629,
	is from 1655 until 1945 (in deu) Kirchspiel,
	is from 1922 until 1945 part of object_163636;
RDF
Quick Search