Places that are approx. 5 km away from Tilsit-Ragnit (object_163636)

name type GOV-Id
Nečiūnai, Nettschunen, Dammfelde, Нетчунен, Тушино settlement DAMLDEKO14CX
Дирвонуппен, Dirwonuppen, Ackerbach, Костромское settlement ACKACHKO14CX
Reisterbruch, Райстербрух, Сосновка settlement REIUCHKO15CA
Dundeliai, Dundeln, Крайнее settlement DUNELNKO14CW
Kustovas, Klein Lenkeningken, Kleinlenkenau, Кляйн Ленкенингкен, Кустово settlement LENNA2KO15CA
Schillis, Heidewald forester's house HEIALDKO15CA
Luobeliai, Lobellen, Лобеллен, Русино manor (building) settlement LOBLENKO14CX
Raudžiai, Raudszen, Raudßen, Raudschen, Rautengrund, Раудшен, Рядино settlement RAUUNDKO15CA
Didieji Lankininkai, Groß Lenkeningken, Großlenkenau, Гросс Ленкенингкен, Лесное settlement LENNAUKO15CA
Dundeln manor (building) DUNEL2KO14CW
Ackmenischken Vorwerk JUCEINKO14CX
Schneidemühle settlement SCHHLEKO15CA
Pabudupiai, Pabuduppen, Finkenhagen, Пабудуппен, Крайнее settlement FINGENKO14CW
Lenken, Lenkai, Ленкен, Лагерное manor (building) settlement LENKENKO15CA
Juckstein, Jukščiai, Иукштайн, Крайнее manor (building) settlement JUCEI1KO14CX
Forsthaus Dachsberg settlement DACERGKO15CA
Forsthaus Katzenfang forestry KATANGKO15DA
Augskallen, Güldenflur settlement GULLURKO14DW
Alt Eggleningken, Lindengarten settlement LINTENKO14DW
Weedern, Weedern W, Веедерн, Тальники settlement WEEKENKO14CX
Gyverlaukiai, Giewerlauken, Hirschflur, Giverljauken, Гиверляукен, Никольское settlement HIRLURKO15DA
Mikėnai, Mikehnen, Micheln, Тальники settlement MICELNKO14DX
Waldau, Valduva, Вальдау, Тальники settlement WALDAUKO14DX
Naujieji Ėglininkai, Neu Eggleningken, Eggleningken, Lindengarten, Ной Еггленингкен, Петропавловское settlement NEUKENKO14DW
Dannenberg, Danebergas, Данненберг, Тальники settlement DANERGKO14DX
Birkalnis, Birkalnis, Биркальнис, Birkendell, Красавино settlement BIRELLKO15DA
Mažieji Šilėnai, Klein Schillehlen, Kleinschollen, Кляйн Шиллелен, Калачеево settlement KLELENKO14DX
Krauleidžiai, Neu Krauleidszen, Neu Krauleidßen, Neu Krauleidschen, Sammelhofen, Ной Крауляйдшен, Тимофеево settlement SAMFENKO14DX
Ažėnai, Aszen, Aßen, Aschen, Ашен, Хворостянка settlement ASCHENKO15DA
Didieji Šileliai, Groß Schillehlischken, Groß Schillehlen, Großschollen, Гросс Шиллелен, Петропавловское settlement GROLENKO14DX
Vėderaitiškės, Wedereitischken, Sandkirchen, Ведерайтишкен, Тимофеево settlement SANHENKO14DX
Forsthaus Fuchswinkel settlement FUCKELKO15DA
Krauleidžiai, Alt Krauleidszen, Alt Krauleidßen, Alt Krauleidschen, Hohenflur (Ostpr.), Альт Крауляйдшен, Хворостянка settlement HOHLURKO15DA
Mažieji Kakšiai, Klein Kackschen, Kleinbirkenhain, Кляйн Какшен, Алексеевка settlement BIRAI2KO14DW
Didieji Kakšiai, Groß Kackschen, Birkenhain, Гросс Какшен, Садово settlement BIRAINKO14DW
Krageliškiai, Kragelischken, Kragelingen, Ливенское settlement KRAGENKO15DA
Galbrasčiai, Galbrasten, Dreifurt, Гальбрастен, Ливенское settlement DREURTKO15DA
Ellernthal, Боброво settlement ELLHALKO14DX
Didieji Rūdminiai, Groß Rudminnen, Wietzheim, Гросс Рудминнен, Боброво settlement WIEEIMKO14DX
Quick Search