Places that are approx. 5 km away from Galten, Matzpesten (GALTENKO05PQ)

name type GOV-Id
Schußeiken-Jahn, Lužai settlement JAHAHNKO05OQ
Zenkuhnen, Cenkūnė manor (building) settlement ZENNENKO05OQ
Szirgapaulen settlement SZILENKO05OP
Sudmanten-Trusch, Sudmantai settlement TRUSCHKO05OQ
Dumpen, Dumpiške manor (building) settlement GUTIRKKO05PP
Mißeiken, Mižeikiai, Miszeiken manor (building) settlement MISSKEKO05PQ
Thaleiken-Jakob, Toleikiai settlement JAKKOBKO05PP
Vorwerk Sziluppen, Šilupis, palivarkas settlement SZIPENKO05PQ
Januschen Peter Farm JANTERKO05PP
Mauschellen rural municipality settlement MAULENKO05PQ
Podßeit-Stankus, Stimbrai, Podszeit-Stankus settlement STAKUSKO05PQ
Matzwöhlen, Skrandžiai, Matzwoehlen settlement MATLENKO05PQ
Paugen, Lydimai settlement PAUGENKO05PR
Skranden Niclau rural municipality settlement SKRLAUKO05PP
Neufelde, Pakrantis Vorwerk settlement NEULDEKO05PR
Janußen-Görge, Januszen-Görge, Jonušai settlement GORRGEKO05PQ
Russinnen, Rusinai settlement RUSNENKO05PQ
Ilgegahnen, Ilgininškiai settlement ILGNENKO05PP
Kerren-Gerge, Kaulen-Görge rural municipality settlement KERRGEKO05PQ
Hennig-Hans, Dėckiai, Gerviškiai settlement HANANSKO05PQ
Kerndorf, Rusinai settlement KERORFKO05PQ
Kiaunoden-Gerge, Kiaunoden rural municipality settlement KIARGEKO05PP
Kischken-Görge, Kiškėnai manor (building) settlement GORRG2KO05PQ
Gabergischken, Gobergiškė settlement GABKENKO05PR
Groß Daupern manor (building) settlement GROERNKO05PR
Dauperner Moor, Dauparų durpynas rural municipality settlement DAUOORKO05PQ
Kettwergen, Ketvergiai settlement KETGENKO05PP
Dautzkur-Narmund rural municipality settlement DAUUNDKO05PQ
Gaistland Stenzel village GAIZELKO05PQ
Kalwen, Kalviai settlement KALWENKO05PP
Löbardten, Lėbartai, Loebardten settlement LOBTENKO05PQ
Daupern, Dauperai settlement DAUERNJO65DR
Schernen, Šernai manor (building) settlement FORNENKO05PP
Kalwen (Jaakzen Martin), Kallwen (Jagsten Martin) settlement KALTINKO05PP
Jodeischen-Jahn rural municipality settlement JODAHNKO05PQ
Klein Daupern rural municipality settlement KLEERNKO05PR
Russlen, Sudmanten Hans, Rusliai, Rußlen settlement RUSLENKO05PP
Schernen settlement SCHNENKO05PP
Nausseden-Jakob, Birbinčiai settlement JAKKOBKO05PQ
Schmidt-Matz (Pilatischken) rural municipality settlement SCHKENKO05PP
Galten, Matzpesten settlement GALTENKO05PQ
Schugsta-Stenzel, Bobiai, Baben settlement STEZELKO05PQ
Gedminnen, Gedminai settlement GEDNENKO05QP
Jurgen, Jurgiai settlement JURGENKO05PP
Kissinnen, Kisinai settlement KISNENKO05PP
Grambowischken, Gramboviškiai settlement GRAKENKO05QQ
Löbardt-Nausseden, Lėbartai, Loebardt-Nausseden settlement NAUDENKO05QQ
Matz-Nauda-Baltrum, Matznauda (Baltrum), Baltrumai settlement BALRUMKO05QQ
Birrennischken rural municipality settlement BIRKENKO05QR
Dawillen, Dovilai settlement DAWLENKO05QQ
Todden-Jacob rural municipality settlement TODCOBKO05QQ
Laugallen, Laugaliai settlement LAULENKO05QR
Stanz-Tramm rural municipality settlement STAAMMKO05QQ
Stutten, Stučiai settlement STUTENKO05QP
Baiten, Baitai settlement BAITENKO05QQ
Grünapp (Januschen Schick Naußeden) rural municipality settlement GRUDENKO05QR
Kepal-Klaus, Kuršlaukai, Kepal-Claus settlement KLAAUSKO05QQ
Kiosch Szodeyken village KIOKENKO05QQ
Margen, Margiai settlement MARGENKO05QP
Stankus-Schmidt rural municipality settlement STAIDTKO05QQ
Kuhlen, Kūliai settlement KUHLENKO05QQ
Dautzkur-Krüger, Dautzkurr Krüger (Lentinen) rural municipality settlement DAUGERKO05QQ
Grickschen, Grikšai settlement GRIHENKO05QQ
Liewern, Lyveriai settlement LIEERNKO05QQ
Gumbinnischken, Klein Schnaugsten settlement KLETENKO05QP
Quick Search