Places that are approx. 5 km away from Klein Daupern (KLEERNKO05PR)

name type GOV-Id
Jacken, Jakai manor (building) settlement JACKENKO05OQ
Kaitinnen, zu Krucken-Görge settlement ZUKRGEKO05OR
Klausmühlen, Clausmühlen, Dirvupiai settlement KLALENKO05OQ
Löllen, Lėliai settlement LOLLENKO05OR
Eglien Görge (Szydehlen), Eglin Görge (Sziedellen) settlement EGLLENKO05OQ
Grünheide, Bertuliškė, Adlig Grünheide manor (building) settlement GRUIDEKO05OR
Löllekraggen rural municipality settlement LOLGENKO05OR
Schußeiken-Jahn, Lužai settlement JAHAHNKO05OQ
Sudmanten-Trusch, Sudmantai settlement TRUSCHKO05OQ
Löllen manor (building) settlement LOLLE1KO05OR
Mißeiken, Mižeikiai, Miszeiken manor (building) settlement MISSKEKO05PQ
Bertulischken, Tenden (Tendischken) manor (building) BERKENKO05PR
Vorwerk Sziluppen, Šilupis, palivarkas settlement SZIPENKO05PQ
Dinwethen, Dinviečiai settlement DINHENKO05PR
Kackeln, Kakeln rural municipality settlement KACELNKO05PR
Podßeit-Stankus, Stimbrai, Podszeit-Stankus settlement STAKUSKO05PQ
Paugen, Lydimai settlement PAUGENKO05PR
Neufelde, Pakrantis Vorwerk settlement NEULDEKO05PR
Janußen-Görge, Januszen-Görge, Jonušai settlement GORRGEKO05PQ
Russinnen, Rusinai settlement RUSNENKO05PQ
Baugskorallen, Baugštininkai manor (building) settlement BAULENKO05PS
Kerren-Gerge, Kaulen-Görge rural municipality settlement KERRGEKO05PQ
Hennig-Hans, Dėckiai, Gerviškiai settlement HANANSKO05PQ
Kerndorf, Rusinai settlement KERORFKO05PQ
Kischken-Görge, Kiškėnai manor (building) settlement GORRG2KO05PQ
Gabergischken, Gobergiškė settlement GABKENKO05PR
Groß Daupern manor (building) settlement GROERNKO05PR
Dauperner Moor, Dauparų durpynas rural municipality settlement DAUOORKO05PQ
Dautzkur-Narmund rural municipality settlement DAUUNDKO05PQ
Gaistland Stenzel village GAIZELKO05PQ
Daupern, Dauperai settlement DAUERNJO65DR
Schlappschill, Šlapšilė settlement SCHILLKO05PR
Jodeischen-Jahn rural municipality settlement JODAHNKO05PQ
Klein Daupern rural municipality settlement KLEERNKO05PR
Nausseden-Jakob, Birbinčiai settlement JAKKOBKO05PQ
Galten, Matzpesten settlement GALTENKO05PQ
Bajohr-Mitzko, Alksniai settlement MITZKOKO05PR
Schugsta-Stenzel, Bobiai, Baben settlement STEZELKO05PQ
Matzkieken, Šakiniai settlement MATKENKO05PR
Klein Jagschen, Sėlinėliai settlement JAGHE2KO05PS
Grambowischken, Gramboviškiai settlement GRAKENKO05QQ
Löbardt-Nausseden, Lėbartai, Loebardt-Nausseden settlement NAUDENKO05QQ
Matz-Nauda-Baltrum, Matznauda (Baltrum), Baltrumai settlement BALRUMKO05QQ
Birrennischken rural municipality settlement BIRKENKO05QR
Dawillen, Dovilai settlement DAWLENKO05QQ
Dargwill-Szodeiken, Kūliškiai settlement SZOKENKO05QR
Todden-Jacob rural municipality settlement TODCOBKO05QQ
Laugallen, Laugaliai settlement LAULENKO05QR
Stanz-Tramm rural municipality settlement STAAMMKO05QQ
Grünapp (Januschen Schick Naußeden) rural municipality settlement GRUDENKO05QR
Kepal-Klaus, Kuršlaukai, Kepal-Claus settlement KLAAUSKO05QQ
Kiosch Szodeyken village KIOKENKO05QQ
Stankus-Schmidt rural municipality settlement STAIDTKO05QQ
Kuhlen, Kūliai settlement KUHLENKO05QQ
Dautzkur-Krüger, Dautzkurr Krüger (Lentinen) rural municipality settlement DAUGERKO05QQ
Grickschen, Grikšai settlement GRIHENKO05QQ
Quick Search