Places that are approx. 5 km away from Kuhlen, Kūliai (KUHLENKO05QQ)

name type GOV-Id
Daupern, Dauperai settlement DAUERNJO65DR
Schlappschill, Šlapšilė settlement SCHILLKO05PR
Schernen, Šernai manor (building) settlement FORNENKO05PP
Jodeischen-Jahn rural municipality settlement JODAHNKO05PQ
Klein Daupern rural municipality settlement KLEERNKO05PR
Russlen, Sudmanten Hans, Rusliai, Rußlen settlement RUSLENKO05PP
Schernen settlement SCHNENKO05PP
Nausseden-Jakob, Birbinčiai settlement JAKKOBKO05PQ
Schmidt-Matz (Pilatischken) rural municipality settlement SCHKENKO05PP
Galten, Matzpesten settlement GALTENKO05PQ
Schugsta-Stenzel, Bobiai, Baben settlement STEZELKO05PQ
Gedminnen, Gedminai settlement GEDNENKO05QP
Jurgen, Jurgiai settlement JURGENKO05PP
Grambowischken, Gramboviškiai settlement GRAKENKO05QQ
Löbardt-Nausseden, Lėbartai, Loebardt-Nausseden settlement NAUDENKO05QQ
Matz-Nauda-Baltrum, Matznauda (Baltrum), Baltrumai settlement BALRUMKO05QQ
Birrennischken rural municipality settlement BIRKENKO05QR
Dawillen, Dovilai settlement DAWLENKO05QQ
Dargwill-Szodeiken, Kūliškiai settlement SZOKENKO05QR
Todden-Jacob rural municipality settlement TODCOBKO05QQ
Laugallen, Laugaliai settlement LAULENKO05QR
Stanz-Tramm rural municipality settlement STAAMMKO05QQ
Stutten, Stučiai settlement STUTENKO05QP
Baiten, Baitai settlement BAITENKO05QQ
Grünapp (Januschen Schick Naußeden) rural municipality settlement GRUDENKO05QR
Kepal-Klaus, Kuršlaukai, Kepal-Claus settlement KLAAUSKO05QQ
Kiosch Szodeyken village KIOKENKO05QQ
Stankus-Schmidt rural municipality settlement STAIDTKO05QQ
Kuhlen, Kūliai settlement KUHLENKO05QQ
Dautzkur-Krüger, Dautzkurr Krüger (Lentinen) rural municipality settlement DAUGERKO05QQ
Grickschen, Grikšai settlement GRIHENKO05QQ
Liewern, Lyveriai settlement LIEERNKO05QQ
Gumbinnischken, Klein Schnaugsten settlement KLETENKO05QP
Schnaugsten, Šnaukštai settlement SCHTENKO05RP
Quick Search