Places that are approx. 5 km away from Mühle (MUHHLEJO52QT)

name type GOV-Id
Ziegelei settlement ZIELEIJO52PS
Depekolk settlement DEPOLKJO52PS
Depekolk filial church DEPOL1JO52PS
Zierau filial church ZIERA1JO52PS
Klein-Gartz church object_160312
Klein Gartz settlement GARRTZJO52PU
Zierau settlement ZIERAUJO52PS
Rademin filial church RADMI1JO52QT
Rademin settlement RADMINJO52QT
Ladekath settlement LADATHJO52QS
Ladekath filial church LADAT1JO52QS
Lüge filial church LUGUG1JO52QS
Lüge settlement LUGUGEJO52QS
Kolonie bei Lüge settlement KOLUGEJO52QS
Vissum settlement VISSUMJO52QT
Vissum filial church VISSU1JO52QT
Ortwinkel settlement ORTKEL_O3561
Ziegelei settlement ZIELEIJO52QT
Kassuhn filial church KASUH1JO52QT
Kassuhn settlement KASUHNJO52QT
Bahnhof Kallehne, Bahnhof Fleetmark settlement BAHHNEJO52QS
Molitz filial church MOLIT1JO52QS
Molitz settlement MOLITZJO52QS
Kallehne settlement KALHNEJO52QT
Mühle settlement MUHHLEJO52QT
Fleetmark settlement FLEARKJO52QT
Kallehne, Fleetmark church object_160316
Schernikau settlement SCHKAUJO52QU
Schernikau b. Salzwedel filial church SCHDELJO52QT
Velgau settlement VELGAUJO52QS
Lübbars, Lübars settlement LUBARSJO52QS
Lübbars filial church LUBAR1JO52QS
Sanne b. Osterburg church object_160937
Kerkau filial church KERKA1JO52RS
Kerkau settlement KERKAUJO52RS
Sanne settlement SANNNEJO52RT
Ziegelei settlement ZIELEIJO52RS
Plathe church object_160322
Plathe settlement PLATHEJO52RS
Kerkuhn filial church KERUHNJO52RT
Kerkuhn settlement KERUHNJO52RU
Quick Search