Groß-Lenkeningken

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_164625
name
  • Groß-Lenkeningken (deu) Source X-4. S. 50
type
  • parish (1897 - 1945)
population
denomination
  • ev
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 55.0076°N 22.1969°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 0999

Notes

patrontslos - Gemeindewahl

Source


Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Ragnit (1897 - 1922) diocese
Tilsit-Ragnit (1922 - 1945) Kirchenkreis

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Дирвонуппен, Dirwonuppen, Ackerbach, Костромское settlement ACKACHKO14CX (1907)
Didieji Lankininkai, Groß Lenkeningken, Großlenkenau, Гросс Ленкенингкен, Лесное settlement LENNAUKO15CA (1907)
Lenken, Lenkai, Ленкен, Лагерное manor settlement LENKENKO15CA (1907)
Kustovas, Klein Lenkeningken, Kleinlenkenau, Кляйн Ленкенингкен, Кустово settlement LENNA2KO15CA (1907)
Reisterbruch, Райстербрух, Сосновка settlement REIUCHKO15CA (1907)
Birkalnis, Birkalnis, Биркальнис, Birkendell, Красавино settlement BIRELLKO15DA (1907)
Bambė, Bambe, Бамбе, Heidenanger, Луговое settlement HEIGERKO15CA (1907)
Bambe, Heidenanger (Ostpr.) settlement HEIGERKO15CB (1907)
Forsthaus Fuchswinkel settlement FUCKELKO15DA (1907)
Raudžiai, Raudszen, Raudßen, Raudschen, Rautengrund, Раудшен, Рядино settlement RAUUNDKO15CA (1907)
Dundeln manor DUNEL2KO14CW (1907)
Groß-Lenkeningken church object_164626
Ąžuolynai, Aszolienen, Aschelingen manor ASCGENKO15DB (1907)
Nemonge, Nemonje, Monje Vorwerk MONNJEKO15CB (1907)
Gyverlaukiai, Giewerlauken, Hirschflur, Giverljauken, Гиверляукен, Никольское settlement HIRLURKO15DA (1907)
Juckstein, Jukščiai settlement object_218023 (1907)
Schneidemühle settlement SCHHLEKO15CA (1907)
Unter Eißeln, Гросс Ленкашукен, Untereißeln, Большое Село settlement EISSE2KO15BA (1907)
Forsthaus Katzenfang forestry KATANGKO15DA (1907)
Luobeliai, Lobellen, Лобеллен, Русино manor settlement LOBLENKO14CX (1907)
Ackmenischken Vorwerk JUCEINKO14CX (1907)
Juknaičiai, Йукнатен, Jucknaten, Fuchshöhe, Макарово settlement FUCOHEKO14BX (1907)
Juckstein, Jukščiai, Иукштайн, Крайнее manor settlement JUCEI1KO14CX (1907)
Nečiūnai, Nettschunen, Dammfelde, Нетчунен, Тушино settlement DAMLDEKO14CX (1907)
Forsthaus Dachsberg settlement DACERGKO15CA (1907)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_164625
	 TEXT: patrontslos - Gemeindewahl :TEXT says source_214219,
	has 1912 population 4000 says source_214219 (4.000 Seelen),
	has denomination ev,
	has name (in deu) Groß-Lenkeningken says source_214219 (X-4. S. 50),
	is from 1897 until 1922 part of object_163629,
	is from 1897 until 1945 (in deu) Kirchspiel,
	is from 1922 until 1945 part of object_163636;
RDF
Quick Search